Kerko Mesazhet ketu

Tuesday 31 July 2012

Hyji Atë: Unë do t’i fshij kishat e tyre të rreme, kultet e tyre të liga, idhujt e tyre fals, qytetet e tyre dhe kombet e tyre

E Diel, 15 Korrik 2012, në 17:45

(Marrë gjatë Adhurimit të Eukaristisë së Shenjtë)

Bija Ime më e dashur, është e vështirë për fëmijët e Mi që të mbeten të lirë prej mëkatit për shkak të mallkimit të rënë mbi ta prej dorës së gjarprit.

Unë kurrë nuk pres që fëmijët e Mi të jetë plotësisht të çliruar nga mëkati në çdo kohë, sepse kjo është e pamundur.

Është e rëndësishme që të gjithë ata që i dinë mësimet e Kishës së Birit Tim në tokë të kërkojë falje për mëkatet e tyre sa më shpesh të jetë e mundur.

Përmes pendesës do të jetë më e lehtë për të qëndruar në një gjendje hiri dhe kjo do të krijojë një mbrojtje ndaj tundimeve të mëtejshme.

Fëmijët e Mi, ju tani keni për të dëshmuar ndryshime të mëdha të përjetshme në botë. Ato do të zhvillohen pasi të ndodhë Paralajmërimi.

Ndërsa shumë do t'i nënvlerësojnë këto mesazhe nga Qielli, është e rëndësishme që ata që i pranojnë ato si Fjala e Hyjit, të përgatiten.

Ju jeni pika lidhëse në mburojën Time kundër armikut dhe përmes besimit tuaj Unë do t'ju ngre lart dhe do t'ju mbroj kundër persekutimit.

Do të jetë prej dashurisë suaj për Birin Tim, Jezu Krishtin, Shpëtimtarin e universit, që Unë do të jem në gjendje për t’i shpëtuar ata fëmijë që nuk arrijnë të qëndrojnë në Dritën e Hyjit.

Përkushtimi juaj me dashuri, vuajtje dhe lutje do të jetë hiri i tyre i shpëtimit nga flakët e Ferrit.

Mos kini frikë për veten por për ata që, jo vetëm nuk arrijnë t’i shohin, por që edhe refuzojnë t’i shohin, kohët në të cilat ju po jetoni sot.

Përgatitjet kanë përfunduar dhe koha është gati që ndryshimet të fillojnë, sepse Unë nuk do ta lejoj Bishën që t’i vjedhë shpirtrat.

Kjo ndërhyrje, që i është premtuar njerëzimit për një kohë aq të gjatë do të ndodhë shumë shpejt dhe pastaj do të fillojë beteja për të shpëtuar fëmijët e Mi.

Mos iu trembni Dorës Sime sepse, kur ajo të bjerë, do të përdoret për t’i ndëshkuar ata që po përpiqen të shkatërrojnë fëmijët e Mi.

Unë do t'i ndaloj ata të mashtrojnë shpirtrat.

Unë do t'i ndaloj ata nga qëllimet e tyre vrasëse dhe do t'i fshij kishat e tyre të rreme, kultet e tyre të liga, idhujt e tyre fals, qytetet e tyre dhe kombet e tyre, nëse ata vazhdojnë ta refuzojnë Dorën që i ushqen.

Ata janë të paralajmëruar. Ju, fëmijët e Mi të dashur do ta ndihmoni Birin Tim që t’i shpëtojë ata.

Kurrë mos kini frikë, sepse ata me Vulën e Hyjit të Gjallë, jo vetëm që janë të mbrojtur, por edhe u janë dhënë hiret për ta mbrojtur Fjalën e Hyjit, me qëllim që sa më shumë shpirtrave të jetë e mundur t’iu jepet Dhurata e Jetës.

Virgjëra Mari: Kisha e Birit Tim në tokë nuk do të dëgjojë këtë herë, megjithëse ata e dinë se si u trajtua Biri im herën e parë

E Diel, 15 Korrik 2012, në 15:45

Fëmija im, dhimbja e duruar prej Birit tim dhe dishepujve të Tij gjatë kohës së misionit të Tij mbi tokë është identike me atë dhimbje që duhet të durohet prej ndjekësve të Tij ndërsa Ai përgatitet për të ardhur përsëri.

Gjatë kohës së Birit tim mbi tokë, Ai hasi pengesa shumë të mëdha. Shumë pak vetë ishin të përgatitur për ta dëgjuar Atë brenda vetë komunitetit të Tij.

Ai u trajtua me përçmim dhe përbuzje prej atyre që ishin në krye të tempujve dhe të sinagogave.

Megjithatë Ai u mirëprit nga njerëzit e thjeshtë dhe fjala e Tij u pranua sepse ata mund ta shikonin të Vërtetën që Ai fliste.

Fjala e Tij krijonte frikë dhe pasiguri në shumë qarqe, por pak vetë mund ta shpërfillnin urtinë e mësimeve të Tij.

Biri im krijonte përçarje edhe pse ky nuk ishte qëllimi i Tij.

Sjellja e Tij e thjeshtë do të thoshte se fare pak njerëz mund ta pranonin faktin se Ai ishte Biri i Hyjit.

Shumë pyesnin se si ishte e mundur që Biri i Njeriut të ishte një njeri i zakonshëm kaq i thjeshtë?

Ata e mohonin Atë sepse mendonin se Mesia do të ishte madhështor, krenar dhe do të komandonte urdhra në nivelet më të larta të kishës.

Biri im nuk mundi t’i bënte ata që ishin në atë kohë në krye të kishës, që ta dëgjonin Atë. Krenaria e tyre i pengonte ata për ta dëgjuar të Vërtetën.

E njëjta gjë do të ndodhë tani ndërsa Biri im e përgatit botën për Ardhjen e Tij të Dytë.

Kisha e Birit tim në tokë nuk do të dëgjojë në këtë kohë, megjithëse ata e dinë se si u trajtua Biri im herën e parë.

Këtë herë Fjala e Tij e Shenjtë, që po të jepet ty, profetit të kohës së mbarimit, nuk do të pranohet në Kishën e Birit tim në tokë.

Kisha e Birit tim bën një vesh shurdhër ndaj dhuratës së profecisë. Ata e mohojnë profecinë sepse nuk duan të dëgjojnë.

Dishepujt e Birit tim do të refuzohen nga ata që janë në krye të Kishës Katolike në tokë dhe do të akuzohen të jenë të rremë.

Edhe pse mësimet e Birit tim kurrë nuk kanë ndryshuar, ata do të gjejnë gabime në Fjalën e Tij të Shenjtë që po iu jepet tani.

Ata do t’i deklarojnë këto mesazhe të jenë në kundërshtim me Fjalën e Hyjit.

Ju, fëmijë, gjithmonë duhet ta kujtoni se Biri im nuk mund të binte kurrë në kundërshtim me Kishën e Tij në Tokë, sepse Ai është vetë Kisha.

E Vërteta është po ajo që ishte gjithmonë.

Ju duhet ta ndiqni Fjalën e Hyjit sepse zëri i Birit tim është duke u hedhur mënjanë dhe duke u shpërfillur ashtu siç ndodhi herën e parë.

Mos ia lejoni vetes që t’ju mohohet Dhurata e Shpëtimit të Tij, vepra e fundit e Mëshirës së Tij mbi tokë.

Kaq i duruar ka qenë Biri im, për një kohë kaq të gjatë. E Vërteta iu qe dhënë njerëzimit në Mundimin e Birit tim mbi Kryq.

Ajo është përforcuar përmes gjithë atyre shpirtrave të zgjedhur që ishin ndriçuar prej fuqisë së Shpirtit të Shenjtë përgjatë shekujve.

Tani ka ardhur koha për Birin tim që të vijë përsëri dhe vetëm ata që e njohin zërin e Tij, përmes Dhuratës së Shpirtit të Shenjtë, do t’i ndjekin udhëzimet e Tij.

Kisha, ashtu siç bënë ata gjatë kohës së Birit tim në tokë herën e parë, do ta refuzojë fjalën e Tij ndërsa Ai përgatitet për Ardhjen e Tij të Dytë.

Ata nuk do të arrijnë që ta njohin Atë apo ta pranojnë Atë.

Ata nuk kanë mësuar asgjë.

Lutuni që ata shpirtra të guximshëm brenda Kishës, që e njohin zërin e Tij, të kenë kurajon për t’i drejtuar të gjithë fëmijët e Hyjit drejt jetës së përjetshme në këtë kohë vendimtare të historisë.

Monday 30 July 2012

Nuk mjafton që të besoni në Atin sepse ata që e refuzojnë Birin e Tij, refuzojnë shpëtimin

E Shtunë, 14 Korrik 2012, në 15:15

"Kush dëgjon ju, dëgjon mua.
Kush përbuz ju, përbuz mua.
Kush përbuz mua, përbuz
Atë që më ka dërguar."
Luka 10:16
Bija Ime fort e dashur, kaq shumë besime fetare në botë ndjekin udhën e gabuar duke e bërë kështu të vështirë për fëmijët e Hyjit që të marrin jetën e përjetshme.

Jeta e përjetshme qe bërë e mundur vetëm prej Vdekjes Sime në Kryq.

Ati Im që më dërgoi Mua, Birin e Tij të vetëm, si Qengjin e sakrificës, bëri të mundur që i gjithë njerëzimi të mund të merrte shpëtimin dhe jetën e përjetshme.

Jeta e përjetshme iu dha Adamit dhe Evës si një dhuratë. Pastaj, për shkak të njollës së mëkatit dhe të mosbindjes, ajo u hoq prej tyre.

Në vend të saj, njeriu u bë i vdekshëm, trupi i tij u bë i papastër, jeta e tij në formën fizike u bë me defekte dhe toka u bë një imitim i varfër i tokës së pasur dhe të shkëlqyer që u krijua për Adamin dhe Evën në Kopshtin e Edenit.

Hyji, Ati Im i Përjetshëm, pastaj iu dha shpëtimin atyre që më pranuan Mua, Birin e Tij të vetëm-lindur, si udha drejt Parajsës së Tij të Re.

Vetëm përmes Meje, ju mund të pranoheni prej Atit Tim.

Nuk mjafton që të besoni në Atin sepse ata që e refuzojnë Birin e Tij, refuzojnë shpëtimin.

Kujtoni se sa shumë prej fëmijëve të Hyjit, të cilët përmes paditurisë, nuk më njohin Mua, Shpëtimtarin e Njerëzimit. Por, për shkak të Mëshirës Sime të Madhe, e Vërteta do t'iu tregohet atyre me anë të ndërhyrjes hyjnore.

Ata janë të gjithë të barabartë në sytë e Atit Tim dhe Ai dëshiron t’i bashkojë të gjithë këta shpirtra në gjirin e Tij. Ai i do ata të gjithë.

Kur ata të shohin provën, ata do ta pranojnë se Hyji, Më i Larti, ua dha atyre dhuratën e jetës së përjetshme përmes Sakrificës Sime në Kryq. Në këtë mënyrë të gjithë do të adhurojnë të vetmin Hyj.

Sepse është vetëm një Hyj që e krijoi secilin prej jush.

Tani shko, bija Ime, dhe ndihmo për të siguruar që mesazhet e Mia t’i jepen çdo feje, çdo kombi, dhe çdonjërit prej fëmijëve të Hyjit.

Unë i përfshij këtu edhe ata që janë Paganë dhe ata me zemra të ngurtësuara.

Nuk ka rëndësi nëse të pështyjnë, apo refuzojnë që të dëgjojnë, ti duhet t'ua japësh atyre mesazhet.

Cilido njeri, apo ndjekës i Imi, Jezu Krishtit, që nuk arrin ta pranojë se Unë dëshiroj t’ua komunikoj Fjalën e Shenjtë të Hyjit të gjitha besimeve fetare, nuk është një i Krishterë i vërtetë.

Sa shumë i kanë refuzuar këto, mesazhet e Mia drejtuar botës, sepse Unë e përqafoj të gjithë njerëzimin dhe çdo fe tjetër duke përfshirë edhe Ateistët.

Ju nuk keni asnjë të drejtë për të supozuar se vetëm ju, të Krishterët e vërtetë, jeni të dashur 
nga Hyj, Ati Im i Përjetshëm.

Ju jeni të bekuar dhe të dashur, por pa kthimin në besim të të gjithë njerëzimit, Ati Im nuk do ta arrijë fitoren që Ai dëshiron, për t’i bashkuar të gjithë fëmijët e Tij.

Ju, ndjekësit e Mi, keni një përgjegjësi të madhe për shkak të Dhuratës së të Vërtetës që ju është dhënë.

Është detyra juaj që ta përhapni Fjalën Time të Shenjtë për t’i sjellë këta shpirtra të gjorë, të cilët janë të paditur mbi ekzistencën Time, 
brenda Mbretërisë së Hyjit. 

Sunday 29 July 2012

Kështu tani ti duhet ta kuptosh se përse je ndryshe nga vizionarët. Sepse ti je një profet, profeti i kohës së mbarimit

E Premte, 13 Korrik 2012, në 23:05

Bija Ime fort e dashur, ti duhet ta dish se roli i profetit ndryshon nga ai i vizionarit.

Një profet gjithmonë do të jetë një i d
ëbuar, i urryer, i frikshëm dhe i izoluar. 

Një profet, gjithmonë do të punojë i vetëm, sikur të jetë i hedhur në një shkretëtirë. I vetmi fryt brenda kësaj shkretëtire të shterpë do të jetë Zëri i Hyjit.

Bija Ime, kur ti të ndjehesh e vetmuar dhe e braktisur, dije se kështu janë ndjerë edhe profetët në të shkuarën. Shumë profetë e kanë ndjerë peshën e kësaj detyre që u paraqit para tyre.

Shumica e tyre e dinin se ata nuk ishin të denjë për ta përçuar Fjalën e Shenjtë të Hyjit, por ata e pranuan thirrjen hyjnore nga Qielli sepse ishin të dërguar.

Meqenëse ata ishin të dërguar në botë ata e dinin, instinktivisht, se detyrimet që ata kishin akoma për t’i përmbushur nuk ishin të lehta.

Çdo fjalë që ata shprehnin, iu përplasej në fytyrë.

Çdo fjalë thyhej copë-copë nëpër sinagoga dhe në tempujt e ngritur për ta adhuruar Hyjit. Shumë prej tyre ishin d
ëbuar prej vetë njerëzve të tyre dhe nuk mund të ktheheshin në vendlindjet e tyre.

Shumë u bënë endacakë dhe kurrë nuk gjetën një vend ku do të ishin të mirëpritur si një bir i humbur. Në të kundërt, ata punuan, jetuan dhe qëndruan të vetëm pa pasur njeri ku të mbështeteshin.

Por në zemrat e tyre ata e dinin se ishin duke u udhëzuar prej Hyjit dhe nuk ndjenin aspak frikë ndërsa flisnin me zërin e Tij.

Hiret që iu jepeshin atyre i mundësonin për të qenë të fortë. Ata kurrë nuk nguruan në përhapjen e paralajmërimeve tek njerëzit e Hyjit, profecitë dhe Fjalën e Hyjit.

Nuk kishte rëndësi për ta se po i tallnin, sepse ata e dinin se e Vërteta e Hyjit ishte ushqimi i jetës.

Pa të Vërtetën, fëmijët e Hyjit nuk do të kishin pasur mundësitë për t’i dalluar profecitë e parathëna. As dhe nuk do të kishin qenë në gjendje që t’i pranonin Ligjet e përcaktuara nga Hyji për të mirën e njerëzimit.

Të refuzuar, të tallur, të mënjanuar dhe të pandehur si të çmendur, ashtu siç u trajtova edhe Unë gjatë kohës Sime në tokë, ata prapë e përhapën Fjalën e Hyjit. Fjalët e tyre jetojnë përgjithmonë. Ata kurrë nuk do të vdesin sepse ata folën Fjalën e Zotit, Hyjit Më të Lartit.

Dhe kështu do të jetë edhe me ty. Ti do të mbetesh vetëm, si një zë në shkretëtirë.

Ti do të shpërfillesh në shumë qarqe të Kishës Sime në tokë.

Ndryshimi këtë herë është se këto profeci do të shpalosen gjatë kohës së jetës tënde dhe e Vërteta do t’i vërtetohet këtij brezi.

Ata do të besojnë atëherë, kur prova e Paralajmërimit të dëshmohet.

Profecitë e Vulave, ndërsa Unë i hap ato dhe ta zbuloj ty përmbajtjen, do të vërtetojnë gjithashtu se Unë po i flas botës përmes teje, Engjëllit të 7-të, Lajmëtarit të 7-të.

Ti do të dëgjohesh por Unë të kërkoj që të qëndrosh e heshtur dhe të mos iu përgjigjesh atyre që të vënë në pyetje apo të sfidojnë.

Ti nuk e kupton kuptimin e mesazheve akoma. Me kalimin e kohës do ta kuptosh. Ndërkohë, ti nuk e ke autoritetin për ta mbrojtur Fjalën Time.

Çdo përpjekje do të bëhet për të tunduar që ti t’iu përgjigjesh, me shpresën që ti të rrëzohesh përmes mungesës tënde të njohurive. Prandaj ti duhet të qëndrosh e heshtur, e izoluar dhe anonime derisa Unë të ta jap udhëzimin.

Kështu tani ti duhet ta kuptosh se përse je ndryshe nga vizionarët. Sepse ti je një profet, profeti i kohës së mbarimit.

Ky mision është i mbrojtur prej Qiellit dhe nuk mund të shkatërrohet.

Shko në paqe dhe me dije, bija Ime.

Saturday 28 July 2012

Pas luftës botërore do të vijë zija e bukës dhe pastaj plagët. Megjithatë, lutja mund ta lehtësojë ndëshkimin

E Premte, 13 Korrik 2012, në 16:25

Bija Ime fort e dashur, ndjekësit e Mi duhet ta njohin radhën e ngjarjeve sepse, duke e kuptuar këtë, ata do të fuqizohen me njohuri që kështu ata të mund të ndihmojnë për ta lehtësuar Ndëshkimin.

Paralajmërimi do të ndodhë si një mjet i fundit prej Atit Tim të Përjetshëm për ta zhytur dritën e Hyjit, dritën e së Vërtetës, brenda zemrave të njerëzimit.

Pa atë, pjesa më e madhe e njerëzimit do të ishte hedhur në Ferr, sepse ata nuk do të ishin të denjë për Mbretërinë e Atit Tim.

Kjo është një Vepër Hyjnore e Mëshirës së Madhe për t’i shkëputur të gjithë fëmijët e Hyjit nga ligësia dhe për t’i çuar ata drejt trashëgimisë së tyre legjitime.

Për shkak të errësirës së madhe që e mbulon tokën në këtë kohë, ku drita e Hyjit është veçse një dritëz e zbehtë, kjo Vepër e Hyjit është e nevojshme.

Ajo do t’i ndajë të mirët prej atyre të mbytur në mëkat, por që 
me kokëfortësi do të mbeten të mbërthyer pas Bishës dhe të gjithë lavdisë që ai iu premton atyre mbi këtë tokë. Do të jetë një humbje kohe për këta shpirtra të gjorë, sepse ata duhet ta dinë se koha e tyre mbi tokë është e shkurtër.

Toka do të zëvendësohet nga një Parajsë e Re, tek e cila do t'iu refuzohet hyrja nëse ata e refuzojnë Veprën Time të Dashurisë dhe Mëshirës.

Shumë do të qëndrojnë në errësirë. Shumë do të kthehen në besim menjëherë. Nëse pjesa më e madhe e njerëzimit pendohet, atëherë Mundimi i Madh nuk do të jetë aq i vështirë.

Lufta Botërore nuk do të ketë të njëjtin efekt nëse shumica e njerëzve pendohen pas Paralajmërimit.

Pas luftës botërore do të vijë zija e bukës dhe pastaj plagët. Megjithatë, lutja mund ta lehtësojnë ndëshkimin.

Lutuni fort në mënyrë që Lufta, dhe ndëshkimi që do ta pasoj atë, të mund të lehtësohen dhe të shmangen. Vetëm besimi i njerëzve dhe besnikëria ndaj Meje, Shpëtimtarit tuaj Hyjnor, mund ta arrijnë këtë.

Bija Ime, nuk jam Unë, Jezusi juaj, ai që do t’i sjellë këto hidhërime të tmerrshme. Ato do të krijohen prej mëkateve të liga të njerëzve, epshet e të cilëve për pushtet, para dhe kontroll të botës për përfitimet e tyre personale, janë të pangopura.

Ndërsa shumë nga ndjekësit e Mi do të jenë duke pritur me qetësi dhe me padurim për Ardhjen Time të Dytë, do të ketë më shumë rrëmujë.

Shumë do të dalin dhe do të deklarojnë të jenë Unë, Mesia, dhe njerëzit do të gënjehen.

Kujtoni 
çfarë Unë ju kam thënë, se do të kthehem në tokë ashtu siç Unë e lashë atë kur u ngjita përmes reve.

Shpërfilleni këdo që pohon të jetë Unë, në trup prej mishi, sepse kjo nuk do të ndodhë.

Ndjekësit e Mi do të jenë të fortë për shkak të dashurisë së tyre për Mua dhe ata duhet të përqendrohen në të vetmen dëshirë që, nëse plotësohet, do të më sjellë Mua gëzim dhe ngushëllim. Ky do të jetë Misioni për të shpëtuar shpirtrat, të gjithë shpirtrat, përpara se Unë të vij përsëri.

Kujtojeni se besëlidhja me Mua do të jetë çelësi drejt shpëtimit dhe drejt botës së të ardhmes që nuk do të ketë asnjë mbarim, sepse ajo do të jetë Parajsa e Re e cila ju ofron secilit prej jush jetën e përjetshme.

Paralajmërimi për shumë vetë do të jetë një ngjarje e frikshme, kur do të duket sikur botës i ka ardhur fundi

E Enjte, 12 Korrik 2012, në 10:50

Bija Ime fort e dashur mos lër që asnjë njeri ta nënvlerësojë ndikimin që Paralajmërimi do të ketë mbi gjithë njerëzimin. 

Paralajmërimi për shumë vetë do të jetë një ngjarje e frikshme, kur do të duket sikur botës i ka ardhur fundi.

Shumë do të dëshmojnë 
çfarë do të duket të jetë një ndodhi katastrofike, kur dy kometa do të duken të përplasen dhe të shpërthejnë pranë sipërfaqes së tokës.

Flakët e zjarrit do të duken sikur një vullkan të ketë shpërthyer në qiell dhe shumë do të frikësohen.

Rrezet e zjarrit të kuq janë Rrezet e Gjakut Tim, Rrezet e Mëshirës Sime, që iu dhurohet të gjithëve si një dhuratë e një madhështie të tillë saqë asnjë njeri nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë se çfarë po ndodh.

Shumë do të ndjejnë një zjarr që digjet përmes trupave të tyre sikur nxehtësia e diellit t’i mbizotërojë ata.

Përbrenda ata do të ndjejnë një nxehtësi djegëse, derisa aftësia e të kuptuarit t’ua mundësojë atyre që ta shikojnë gjendjen e shpirtrave të tyre.

Shumë do ta ndjejnë tokën të lëkundet sikur të ishte një tërmet.

Toka do të tundet, do të rënkojë dhe shumë do të rrëzohen duke kapur çfarë të munden për t’u strehuar.

Por prapë toka nuk do të hapet dhe t'i përpijë. Sepse ky nuk është një tërmet fizik por i mbinatyrshëm.

Përpara se kjo të ndodhë, kushtet e motit do të ndryshojnë.

Kryqi Im do të shfaqet pas shpërthimit në qiell.

Shumë do të derdhin lot të hidhur të keqardhjes dhe trishtimit dhe do të durojnë dhimbjen e turpit për shkak të mëkateve të tyre.

Të tjerët do të ulërijnë dhe mallkojnë sepse ata nuk do të jenë në gjendje për ta duruar ndriçimin, një shenjë hyjnore, për shkak të errësirës së shpirtrave t
ë tyre dhe ata do t’i rezistojnë dritës së Mëshirës Sime.

Ata do të ulërijnë prej dhimbjes së flakëve të Ferrit ndërsa Shenja Ime e Mëshirës do t'iu tregojë atyre fatin që i pret, nëse nuk pendohen dhe nuk i ndryshojnë udhët e tyre.

Ata shpirtra të mirë që më duan Mua do të vuajnë gjithashtu sepse shumë prej tyre do të jenë të njollosur gjithashtu me mëkat por ata do të marrin Shfajësim të menjëhershëm. Ata gjithashtu, do të përulen, kur mëkati i tyre i krenarisë t'iu tregohet atyre.

Shumë do të qëndrojnë brenda dyerve për disa ditë më pas dhe shumë të tjerëve do t'iu duhet të kujdesen për veten për shkak të mungesës së shërbimeve. Ja  përse ju duhet që të përgatiteni.

Do të jetë gjithashtu një periudhë vuajtjeje kur shpirtrat do të durojnë dhimbjen e Purgatorit ndërsa pastrimi i tyre të kryhet. Në këtë mënyrë shumë do të përjetojnë një zbulim të gjendjes së shpirtit të tyre dhe do të përulen në një mënyrë që ata kurrë nuk e kanë përjetuar më parë.

Kaq shumë njerëz do ta pranojnë 
çfarë ka ndodhur dhe do ta kuptojnë se iu është dhënë një Dhuratë e madhe e Hireve të Mia dhe Mëshira Ime Hyjnore.

Kthimi në besim do të jetë global dhe në një shkallë të paparë ndonjëherë që nga Vdekja Ime në Kryq.

Miliarda njerëz do të kthehen tek Hyji sepse e Vërteta do të bëhet e dukshme.

Ata do ta dinë me saktësi se çfarë do të ndodhë në Ditën e Gjykimit dhe do ta dinë se si t’i shpëtojnë shpirtrat e tyre sepse Dashuria Ime do t’i ketë mbështjellë ata.

Ata mund të bëhen përsëri të plotë në mendje, trup dhe shpirt.

Kryqi Im do të jetë prova e manifestimit Tim të Mëshirës Sime Hyjnore i premtuar njerëzimit për aq gjatë. Ai do të shikohet në qiell kudo nëpër botë.

Një qetësi do të zbresë nëpër gjithë tokën si rezultat i kësaj vepre të ndërhyrjes hyjnore që i jepet fëmijëve të Hyjit për t’i zgjuar ata nga dremitja.

Por engjëjt e rënë do t’i sulmojnë të gjithë fëmijët e Hyjit përmes ushtrisë së tyre të përkushtuar që do ta refuzojë Kupën Time të Shpëtimit.

Kaq të hidhëruar, me zemra prej guri dhe të ndotura me njollën e Satanit, ata do t’i luftojnë ata që e duan Hyjin.

Numri i tyre nuk do t'i afrohet atyre që ndjekin të Vërtetën, e megjithatë urrejtja e tyre do t’i frymëzojë ata të thurin akte djall
ëzore që do ta shkatërrojnë këtë paqe dhe qetësi.

Kjo do të orkestrojë një plan për ta bindur botën se kjo ngjarje, në të vërtetë, ishte një aksident kozmik të cilin, ata do të thonë, shkencëtarët mund ta vërtetojnë. Për fat të keq, shumë do të besojnë atëherë se kështu ishte dhe shumë prej fëmijëve të Hyjit do të kthehen tek jeta e mëparshme mëkatare që ata bënin dikur.

Beteja për shpirtrat atëherë do të fillojë dhe do të duhen disa kohë që ajo të arrijë në përballjen përfundimtare, kur Ardhja Ime e Dytë do t’i sjellë fundin ligësisë.

Ndjekësit e Mi të dashur, mos lejoni që këto zbulime t'ju trembin.

Por në të kundërt, përgatituni për këtë ngjarje të lavdishme dhe lejojini shpirtrat tuaj që ta përqafojnë atë.

Pranojeni këtë Vepër të mrekullueshme Hyjnore që ta forconi vendosmërinë tuaj dhe që ta përhapni dashurinë Time më tej mes familjes dhe miqve tuaj.

Të jeni krenarë për lidhjet tuaja me Mua, Jezusin tuaj, dhe më ndihmoni Mua t’i shpëtoj ata shpirtra të cilët do të refuzojnë ta pranojnë Mëshirën Time.

Shkoni. Përgatituni. Gëzohuni sepse koha është pranë.

Unë ju dua.

Thursday 26 July 2012

Ata do të më mohojnë Mua duke thënë se Fjala Ime e Shenjtë bie në kundërshtim me Fjalën e Hyjit

E Mërkurë, 11 Korrik 2012, në 19:30

Bija Ime fort e dashur ti po duron dhimbjen Time në këtë kohë ndërsa Unë lotoj për shkak të numrit të fëmijëve të Hyjit të cilët po vdesin në një gjendje mëkati mortor.

Është kaq e dhimbshme që Unë po i duroj, akoma edhe një herë, plagët e tmerrshme të shkaktuara mbi Mua gjatë Kryqëzimit Tim.

Bija Ime është e rëndësishme që ti ta kuptosh se çfarë po të ndodh, sepse ti duhet të përgatitesh se si ta kryhesh këtë mision kur të shkakton vuajtje t
ë tillë.

Abuzimin që ti e duron, në Emrin Tim, është për t’u pritur.

Kur ndonjë shpirt i zgjedhur i p
ërcillte botës Fjalën Time të Shenjtë, në të shkuarën ata vuanin mundime ashtu si ti po bën tani. Ata pësuan tallje, abuzime, qenë bërë të duken si të marrë dhe, akoma më keq, u akuzuan si mashtrues sikur ata po tregonin gënjeshtra.

Unë gjithashtu, u quajta gënjeshtar. Unë gjithashtu isha i përqeshur. Ata thonin se Unë isha një hileqar, një mashtrues dhe kundër Fjalës së Hyjit.

Ata gjenin çdo lloj justifikimi që të vërtetonin se Unë isha një mashtrues.

Ata madje përdorën Fjalën e Shenjtë të Hyjit, Atit Tim të Përjetshëm, për të provuar dhe vërtetuar se 
çfarë Unë flisja e mohonte Shkrimin e Shenjtë.

Çdonjëri mund të thotë se e përfaqëson Fjalën e Hyjit. Shumë pak nga ata që thonë se marrin Fjalën e Hyjit merren seriozisht. Ata zakonisht janë të shpërfillur.

Por ata që thonë se flasin në Emrin Tim, por që nuk flasin, dhe që qëllimisht përhapin gënjeshtra, zakonisht duartrokiten dhe pranohen në sajë të ndikimit mashtrues të Satanit.

Në rastin e profetit të vërtetë, e tillë është fuqia e Zërit Tim, saqë do të provokojë një reagim tepër të fortë. Në raste të tilla, njerëzit ose do ta mbështesin Fjalën Time me dashuri për të Vërtetën, ose do të më mohojnë Mua plotësisht.

Ata që më pranojnë Mua do ta ndjejnë dashurinë Time t’ua prekë shpirtrat e tyre në një mënyrë që do t’ua ndezë zemrat e tyre, që kështu të mos ketë më kthim prapa.

Ata që më refuzojnë Mua, nuk do të më shpërfillin Mua. Në të kundërt ata do të më tallin Mua dhe do ta njollosin Fjalën Time me një ligësi që nuk përkon me virtytet e Krishtera që ata pohojnë se i kanë.

Ata do të më mohojnë Mua duke thënë se Fjala Ime e Shenjtë bie në kundërshtim me Fjalën e Hyjit pikërisht ashtu siç bënë kur Unë ecja në tokë.

Ata nuk arrijnë ta kuptojnë se përse Fjala ime krijon një reagim kaq të fuqishëm. Ata kanë qenë tunduar nga Satani dhe nuk e dinë këtë. Ata e kanë ulur vigjilencën dhe e kanë lejuar atë që t'iu mjegullojë dashurinë për Mua.

Askush nuk do ta shpërfillë Fjalën Time. Ata nuk do munden. Sepse në çdo rast ajo do të provokojë një reagim, qoftë prej dashurisë apo prej urrejtjes.

Wednesday 25 July 2012

Po ju paralajmëroj. Feja e Re Botërore do të duket, nga jashtë një organizatë e mirë dhe e shenjtë plot me dashuri dhe dhembshuri

E Diel, 8 Korrik 2012, në 17:17

Bija Ime fort e dashur braktisja e madhe e besimit për të cilën kam folur, tani po shtohet me shpejtësi nëpër botë.

Në këtë kohë ajo po përhapet si një vello mbi Kishën Time të Shenjtë në tokë dhe ia ka zënë pamjen si një mjegull e dendur.

Kjo është koha për ndarjen e madhe të Kishës Sime në dy kampe.

Nga njëra anë ju do të keni shërbëtorët e Mi të shenjtë dhe besnikë që ndjekin mësimet e Mia dhe që kurrë nuk devijojnë prej tyre.

Nga ana tjetër janë ata priftërinj dhe udhëheqës të tjerë në Kishat e Mia të Krishtera që janë të influencuar nga jeta moderne dhe që do t’i përdhosin Ligjet e Mia.

Ata përkulen ndaj presionit të njerëzve të cilët ju kërkojnë atyre të tregojnë tolerancë në emër të Hyjit duke i ndryshuar Ligjet e Hyjit për t'iu përshtatur kërkesave njerëzore.

Ata janë plot me krenari, arrogancë dhe ambicie të botës. Nuk do të ketë rëndësi p
ër ata nëse i ndryshojnë Sakramentet e Shenjta për t'iu përshtatur një programi mëkatar.

Tani ata do të mundësojnë vepra të turpshme për t'u kryher nëpër Kishat e Atit Tim dhe të gjitha këto në emër të të drejtave civile dhe të tolerancës.

Ata do ta pranojnë mëkatin dhe do të më fyejnë Mua duke i parakaluar mëkate të tilla përpara Tabernakujve të Mi të Shenjtë duke pritur që Unë t’i përtyp këto vepra të tilla të ndyra.

Së shpejti ata do t’i heqin Sakramentet për t'iu përshtatur të gjithëve.

Në vend të tyre do të mbahen mbrëmje festive dhe forma të tjera argëtuese.

Kjo do të bëhet një kishë e Re Mbarë Botërore e cila do të mburret me një ndërtesë madhështore në Romë por që nuk do të nderojë Hyjin.

Ajo do të ndërtohet me simbole sekrete satanike që të gjithë t’i shohin dhe ajo do të adhurojë bishën.

Çdo mëkat, i neveritshëm para Atit Tim të dashur do të nderohet publikisht dhe miliona njerëz do t’i pranojnë ligjet e tyre të shthurjes sikur të ishin të vlefshme në Sytë e Hyjit.

Shërbëtorët e Mi të shenjtë që mbeten besnikë ndaj Meje do të detyrohen të mbajnë Mesha në fshehtësi ose do të burgosen.

Ata do t’i shtojnë forcat dhe, të mbushur me Shpirtin e Shenjtë do të vazhdojnë që t’i ushqejnë fëmijët e Hyjit me Ushqimin e Jetës.

Ata duhet të sigurojn
ë që mbrojtja e Vulës së Hyjit të Gjallë t'iu ofrohet të gjithë atyre që ata udhëheqin.

Koha është shumë pranë tani që Tempullin e Ri, të ndërtohet në nderim të Bishës.

Ai do të ndërtohet nën diktaturën e antikrishtit i cili do të futet në skenën botërore së shpejti si njeriu i paqes.

Mblidhuni së bashku të gjithë ju ndjekësit e Mi sa më parë të mundeni. Për priftërinjtë e Mi që e njohin Zërin Tim, ju duhet të filloni përgatitjet për të siguruar që Kisha Ime në Tokë të mund t’i bëjë ballë, me forcë, persekutimit që do të vijë.

Me kalimin e kohës qendrat e strehimit do të jenë gati për ju për t’u përdorur sepse Unë i kam udhëzuar ndjekësit e Mi për disa kohë, për të bërë të mundur që ata t’u shërbejnë qëllimeve tuaja.

Ky persekutim do të jetë i shkurtër dhe ju do të kaloni përmes tij, sado i dhimbshëm të jetë.

Po ju paralajmëroj. Feja e Re Botërore do të duket, nga jashtë një organizatë e mirë dhe e shenjtë plot me dashuri dhe dhembshuri.

Ajo do të paraqesë një pamje madhështore të tolerancës dhe do të lartësojë çdo mëkat të njohur ndaj Hyjit. Ajo do ta shtrembërojë çdo mëkat që të duket sikur bëhet i pranueshëm në Sytë e Hyjit.

Por ju duhet ta dini se një neveri e tillë më bën Mua të ndjehem keq dhe mjerë ata që e ndjekin këtë udhë të rrezikshme drejt mallkimit të përjetshëm.

Mëkati do të jetë gjithmonë mëkat në Sytë e Mi.

Koha nuk e ndryshon këtë. Rregullat e reja, për t'iu përshtatur dëshirave të njerëzve për qëllime mëkatare, kurrë nuk do të pranohen prej Meje.

Përgatituni tani për këtë mashtrim të madh sepse ai do të ndodhë shumë shpejt.

Tuesday 24 July 2012

Ata mund të mos dëgjojnë, por duhet t’iu jepet Fjala e Hyjit

E Shtunë, 7 Korrik 2012, në 15:30

Bija Ime fort e dashur, kur Unë i kërkoj njerëzimit që ta dëgjojë Zërin Tim, Un
ë lëndohem kur ata që më duan Mua, thonë se Unë kurrë nuk do të flisja në këtë mënyrë.

Sikur vetëm ata të dëgjonin, Zemra Ime do të ngushëllohej dhe shumë më shumë shpirtra do të shpëtoheshin.

Përgatitja për Ardhjen Time të Dytë po përçohet prej Buzëve të Mia Hyjnore përmes këtyre mesazheve.

Përgatitja për lindjen Time u bë gjithashtu e njohur përmes profetëve përpara, për t’i lajmëruar fëmijët e Hyjit për ardhjen e Mesia-s.

Përse dishepujt e Mi në tokë refuzojnë ta pranojnë se Ati Im do t’i dërgonte profetët e Tij për ta lajmëruar Ardhjen Time të Dytë?

Sa pak ata realisht dinë rreth mënyrës me të cilën Ati Im i Përjetshëm e përgatit njerëzimin për ngjarje të mëdha.

Klerikët e Mi, shërbëtorët e Mi të shenjtë, kanë nevojë ta dëgjojnë thirrjen Time tani sepse Unë kam nevojë për ndihmën e tyre. Prapë shumë nuk do të përgjigjen. Ata do të më refuzojnë Mua, përmes mesazheve të Mia.

Ata do ta kuptojnë të Vërtetën por vetëm kur të jetë tepër vonë.

Bija Ime kurrë mos ki frikë që t’i publikosh mesazhet e Mia, përfshirë ato që të duken të çuditshme apo të frikshme.

Ata mund të mos dëgjojnë, por duhet t'iu jepet Fjala e Hyjit.

Nuk i takon njeriut të diktojë që ti të ndalosh përhapjen e Fjalës së Shenjtë të Hyjit.

Mbylli veshët dhe mos e vërej përbuzjen e opinioneve sepse nuk është e rëndësishme.

Atyre prej jush që e quani veten të Krishterë dhe që e përbuzni mesazhin Tim, Unë ju them këtë.

Duke e thyer fjalën Time copë-copë, duke i parë mesazhet e Mia si fyese dhe duke e tallur Fjalën Time, ju e keni prerë kordonin që ju lidh me Zemrën Time.

Ju nuk mund t’i pranoni mesazhet e Mia sepse ju mendoni se më njihni Mua dhe se i dalloni Fjalët e Mia kur ato fliten. Në të kundërt, ju keni rënë pre e mashtruesit i cili ju verbon ndaj të Vërtetës.

Unë ju bëj thirrje të gjithëve, edhe një herë, që të më thërrisni Mua, Jezusin tuaj të dashur, dhe të më lejoni Mua që t'jua hap zemrat.

Më lejoni Mua që t'ju mbush me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, që ju të më njihni Mua.

Priftërinjve, Unë ju lutem ta kuptoni se koha ka ardhur që profecitë e Danielit të zbulohen dhe që Vulat në Librin e Zbulesës të hapen nga Unë, Qengji i Hyjit.

Kujtojani vetes Premtimin Tim.

Unë do të vij përsëri për të gjykuar të gjallët e të vdekurit.

Premtimi Im për t'ua sjellë jetën e përjetshme të gjithë atyre që janë besnikë ndaj Meje është gati për t’u zbuluar.

Ju duhet të siguroni që të jeni të përgatitur ashtu si duhet për këtë Ngjarje të Lavdishme.

Një e treta e tokës do të shkatërrohet, ndërsa engjëjt të derdhin zjarr nga të katër skajet e Qiellit

E Premte, 6 Korrik 2012, në 16:15

Bija Ime fort e dashur, koha ka qenë rezervuar që këto, Mesazhet e Mia të Shenjta për botën, të dëgjohen nga çdo njeri, i ri apo i vjetër, nëpër çdo komb.

Shumë prej fëmijëve të Hyjit do të ngrihen dhe t’i dëgjojnë udhëzimet e Mia, nëse atyre iu jepet mundësia të arrijnë tek këto mesazhe.

Dijeni tani se ndryshimet tashmë kanë filluar ashtu si është profetizuar ku të mbjellat nuk do të japin më frytin e tyre si më parë dhe kur stinët nuk do të jenë më si më parë.

Këto ndryshime janë nga Dora e Atit Tim të Përjetshëm ndërsa Ai sjell ligje të reja të tokës të cilat asnjëri nuk do të mbesë pa i vënë re.

Asgjë në botë që qeveriset prej ligjeve të natyrës nuk do të mbetet e njëjtë si më parë.

Detet do të ngrihen, ujërat do të vërshojnë, toka do të tundet dhe dheu do të bëhet i shterpë.

Ati Im do të shkaktojë një ndëshkim të rëndë për ta ndaluar përhapjen e mëkatit, i cili është një burim hidhërimi të madh për Të.

Ato kombe që nuk i binden Ligjeve të Tij do të vuajnë shumë. Ata shumë shpejt do ta kuptojnë se mëkatet e tyre nuk do të tolerohen më dhe se ata do të ndëshkohen.

Ndëshkimi i tyre është për t’i ndaluar ata të ndotin shpirtrat e të tjerë dhe nëse ata nuk i ndryshojnë udhët e tyre të shëmtuara, ata do të detyrohen ta bëjnë këtë përmes ndërhyrjes hyjnore.

Bija ime ti duhet ta përhapësh Fjalën Time sa më shpejt tani sepse Paralajmërimi po afron.

Shumë kombeve duhet t'iu jepet Libri i së Vërtetës që ata të mund të përgatiten për Ardhjen Time të Dytë.

Koha për Ardhjen Time të Dytë do të jetë pas Paralajmërimit.

Ndëshkimet, të dërguara nga engjëjt në Qiell, sipas komandës së Atit Tim, kanë filluar në faza të ndryshme. Ato do të vazhdojnë të përshkallëzohen ndërsa mëkati të vazhdojë të burojë.

Beteja ka filluar dhe fazat e para mund të shihen në shumë vende.

Ju të gjithë do t’i dëshmoni shkatërrimet klimatike të cilat do të vërshojë përmbi tokën që rënkon me dhimbje për shkak të degradimit të mëkatit.

Lëkundjet do të shtohen dhe komb pas kombi do të vuajë sipas njollës së mëkatit që e ka korruptuar bërthamën e tij.

Udhëheqësit që ndjekin anti-krishtin nuk do t’i shpëtojnë Syrit të Atit Tim dhe ata do të shkatërrohen.

Ati Im i ndëshkon ata që drejtojnë qeveri të liga tani, në mënyrë që t’i shpëtojë fëmijët e Tij nga mb
ërthimi i tyre i ligë.

Ai nuk do të qëndrojë pas dhe të shikojë ndërsa këta udhëheqës, të cilët ndjekin anti-krishtin që qëndron i fshehur në këtë kohë, të shkatërrojnë fëmijët e Tij.

Një e treta e tokës do të shkatërrohet ndërsa engjëjt të derdhin zjarr nga të katër skajet e Qiellit.

Atëherë shumë do ta kuptojnë se diçka nuk shkon dhe se kjo është shkaktuar prej zemërimit të Atit Tim.

Prapë, akoma shumë nuk do të mësojnë. 

Pas Paralajmërimit, shumë do të kthehen në besim. Megjithatë shumë të tjerë nuk do të kthehen madje edhe kur të gjithëve t'iu jepet prova se në çfarë gjendje janë shpirtrat e tyre.

Ata do të adhurojnë prapë tërheqjen e rremë të cilën ata mendojnë se toka ka për t’iu ofruar. Veçse këtë herë epshet dhe ato idhuj materialë që ata i adhurojnë do të bëhen edhe më t
ë turpshëm dhe më të ligj. Të gjitha mëkatet e tyre, të dukshëm për të gjithë ata që mund t’i shohin për çfarë ato janë, do të bëhen kaq të shëmtuara saqë fare pak nga fëmijët e Hyjit do të jenë në gjendje të durojnë që t’i shohin.

Çdo mëkat i neveritshëm do të paraqitet publikisht me përçmim për Hyjin.

Çdo veprim do ta degradojë mëkatarin kaq poshtë saqë ata do të sillen si kafshë.

Gjithë respekti për trupin e njeriut do të zhduket dhe çdo epsh djallëzor do të valëvitet që bota ta shikojë pa asnjë lloj turpi në shpirtrat e tyre.

Këta janë të burgosurit e Satanit. Të gjithë ata janë fëmijët e Hyjit por ata do t’i humbasin shpirtrat e tyre tek bisha.

Ndëshkimet janë pjesë e planeve të Hyjit për ta pastruar tokën, që të pastrohen edhe mëkatari edhe vendi mbi të cilin ju ecni.

Vetëm kur toka të jetë e pastruar mund të ndodhë Ardhja Ime e Dytë.

Lutuni, ndjekësit e Mi, për guximin dhe qëndrueshmërinë për t’i bërë ballë ndëshkimeve.

Ju kurrë nuk duhet t’i trembeni atyre sepse ju, ushtria Ime, do të luteni për ato kombe dhe të ndihmoni në pastrimin që kërkohet për konvertimin e njerëzimit.

Vula e Hyjit të Gjallë do ta mbrojë secilin dhe çdonjërin prej jush.

Është prej dashurisë që Ati Im e ka për të gjithë fëmijët e Tij, që Ai duhet t’i ndëshkojë ata, sepse nëse nuk e bën, ata do të marshojnë përpara, pa e kuptuar, drejt portave të Ferrit.

Sunday 22 July 2012

Hyji Atë: Asnjë njeri nuk mund ta shpjegojë se si Unë e krijova universin apo njerëzimin, pavarësisht se sa ata përpiqen, sepse kjo është e pamundur

E Enjte, 5 Korrik 2012, në 15:30

Bija Ime më e dashur, më ndihmo Mua në pikëllimin Tim ndërsa lotoj për të gjithë fëmijët e Mi që refuzojnë të pranojnë se Unë ekzistoj.

Sa më qan Mua zemra për ta.

Sa lotoj Un
ë për shpirtrat e tyre të shkretë.

Sa inteligjentë dhe të mprehtë në mënyrën e të kuptuarit njerëzor, ata nuk arrijnë ta kapin të Vërtetën se kush Unë Jam.

Unë Jam fillimi.

Unë Jam krijuesi i gjithçkaje që është.

Unë jam Ati i tyre, edhe pse ata më refuzojnë Mua.

Sikur ata vetëm të mund ta shikonin të Vërtetën.

Sikur ata vetëm të mund të më lejonin Mua t'ua prekja zemrat e tyre, që kështu Unë të mund t'ua tregoja planet e Mia të mrekullueshme dhe të lavdishme të cilat i presin ata.

Shumë prej këtyre shpirtrave nuk më njohin Mua, edhe pse jo p
ër fajin e tyre.

Këtyre shpirtrave do t'iu tregohet e Vërteta, që ata të zgjedhin Udhën Time.

Pastaj, atyre të cilëve iu ishte dhënë e Vërteta, por që e kanë lejuar arsyen njerëzore dhe lartësimin e inteligjencës njerëzore për t’i verbuar, janë tani të humbur për Mua.

Shumë nga këta shpirtra do të kthehen në besim por shumë do ta refuzojnë Kupën e Shpëtimit që do t'iu paraqitet nga Biri Im i Dashur.

Fëmijë të Zemrës Sime, Unë ju lutem. Më ndihmoni Mua t’i shpëtoj fëmijët e Mi të çmuar.

Lotët e Mi vërshojnë në këtë kohë dhe Unë ju kërkoj që t’i sillni ata tek Unë përmes Mëshirës Hyjnore të Birit Tim.

Shumë nga këta shpirtra përfshijnë fëmijë të rinj, të cilët më refuzojnë Mua me mos-bindje dhe publikisht, për t'iu treguar të tjerëve se sa të zgjuar ata janë.

Një respekt i ekzagjeruar për inteligjencën njerëzore është një tundim i futur brenda shpirtrave të Fëmijëve të Mi nga armiku.

Bisha i ka gëlltitur shpirtrat e fëmijëve të Mi dhe ata nuk e kanë fare idenë se çfarë ai po iu bën.

Kaq shumë engjëj të rënë e bindin njerëzimin se inteligjenca njerëzore është pa të meta.

Kur njerëzimi beson, apo e bind veten, se e njeh Ligjin Hyjnor të Krijimit, atëherë ai ka rënë në një kurth mashtrimi.

Asnjë njeri nuk mund ta shpjegojë se si Unë e krijova universin apo njerëzimin, pavarësisht se sa ata përpiqen, sepse kjo është e pamundur.

Kur do të mësojnë ata?

Kur do ta shikojnë ata se ato fëmijë të Mitë, ato shpirtra të pastër, të thjeshtë e të përulët që më pranojnë Mua, e kanë kuptuar të vërtetën e thjeshtë?

Ata nuk kanë nevojë për provë sepse e ndjejnë Dashurinë Time në zemrat e tyre të pastra, të cilat ata i lënë hapur që Unë të mund t'ua mbush shpirtrat e tyre me Hire Hyjnore.

Unë Jam Hyji juaj, Krijuesi juaj dhe Ati Juaj i Natyrshëm.

Fëmijët e Mi duhet të vijnë tek Unë përmes Birit Tim të Dashur dhe me anë të vullnetit të tyre të lirë. Unë nuk mund t’i detyroj ata.

Juve, fëmijëve të Mi ju është dhënë fuqia për të ndihmuar që t’i shpëtoni shpirtrat e tyre.

Të gjithëve ju, që i përgjigjeni thirrjes Sime për të shpëtuar vëllezërit dhe motrat tuaja përmes lutjes dhe sakrificës, do t'ju jepen hire të veçanta.

Fuqia Ime është e pafundme.

Mrekullitë e Mia, së bashku me vuajtjen dhe lutjet e fëmijëve të Mi, do të përdoren për të shpëtuar shpirtrat e humbur nga vdekja e përjetshme.

Unë ju dua, fëmijët e Mi të dashur.

Ejani dhe më ndihmoni Mua ta bashkoj familjen Time të dashur dhe ndihmojeni Birin Tim që ta mposhtë bishën përpara se ajo të grabisë më shumë prej fëmijëve të Mi.

Friday 20 July 2012

Virgjëra Mari: Çfarëdo që të ndodhë në botë fëmijë, ju duhet ta dini se Hyji Më i Larti është në komandë

E Mërkurë, 4 Korrik 2012, në 12:50

Fëmija im ata që i kanë dëshmuar mrekullitë e shfaqjeve të mia në tokë duhet ta dinë se koha për sekretet dhe profecitë e parathëna do të shpaloset së shpejti.

Fëmijë, unë e kam treguar veten në botë disa herë që t'ju ndihmoja të përgatiteshit për kthimin e lavdishëm të Birit tim.

Biri im po ju përgatit të gjithë ju përmes vizionarëve dhe profetëve me qëllim që ju të bëheni të denjë për ta marrë Dhuratën e Tij të jetës së përjetshme.

Ju kurrë nuk duhet të keni frikë për të ardhmen nëse besoni tek Biri im sepse Ai është Buka e Jetës dhe ju do të keni një të ardhme të re të mrekullueshme.

Çfarëdo që të ndodhë në botë fëmijë, ju duhet ta dini se Hyji Më i Larti është në komandë.

Gjarpri ka fare pak fuqi kundër Atit Tim.

Fuqia e gjarprit forcohet vetëm nga ata që bien pre e mëkatit dhe e tundimeve që ai ua vendos në udhën e tyre.

Njeriu bëhet i burgosur kur ai mëkaton sepse fuqia e tij për t'i rezistuar mëkateve dhe ofendimeve të tjera kundër Atit Tim dobësohet.

Prandaj ai vazhdon të mëkatojë derisa të mbështillet me një errësirë që është kaq e thellë saqë ai nuk mund të shpëtojë prej saj, pavarësisht se sa fort ai përpiqet.

Bij, ju tani e keni për detyrë, prej dashurisë që keni për Birin tim, që t’i ndihmoni këta shpirtra të shkretë.

Vetëm ju mund t’i ndihmoni dhe t’i shpëtoni ata sepse shumë prej tyre nuk do të jenë në gjendje që ta shpëtojnë veten.

Ju jeni ushtarët që Biri im ka nevojë në këtë kohë. Do të jetë përmes dashurisë suaj për Atë, që Ai do të hedhë hire mbi shpirtrat e humbur kur ju ta thërrisni ndihmën e Tij përmes lutjeve tuaja.

Këtu është Lutja e Kryqëzatës për të shpëtuar mëkatarët.

Lutja e Kryqëzatës (64) Shpëtoji vëllezërit dhe motrat e mia

O Shpëtimtari im më i dashur, Jezu Krisht, 
pranoje dhuratën time të lutjes dhe sakrificave për të ndihmuar në shpëtimin e vëllezërve dhe motrave të mia nga burgu i errësirës në të cilin ata ndodhen.
Më lejo të ndihmoj në shpëtimin e shpirtrave të tyre.

Unë të lutem Ty që t’i falësh ata për mëkatet e tyre dhe kërkoj që Ti t’i vërshosh shpirtrat e tyre me Shpirtin e Shenjtë, që ata të vrapojnë në krahët e Tu si në Strehën për të cilën kanë aq shumë nevojë, përpara se të humbasin përgjithmonë.
Unë të ofroj Ty dhuratën e dorëzimit tim për këto shpirtra, në shërbim të përulët dhe me falënderim.
Amen.

Fëmijë, ju jeni një me Birin tim.

Dashuria juaj i sjell Atij ngushëllim të madh dhe sakrificat dhe lutjet tuaja do ta ndihmojnë Atë për ta sjellë të gjithë njerëzimin brenda sigurisë së Parajsës së Tij të Re në tokë.

Vetëm atëherë Familja e Shenjtë e Hyjit Më të Lartit mund të ri-bashkohet dhe të jetojë në paqe përgjithmonë.

Thursday 19 July 2012

Vuajtja më e keqe nga të gjitha është zbrazëtia shpirtërore ku ju nuk mund të ndjeni aspak dashuri për Mua, Jezusin tuaj

E Martë, 3 Korrik 2012, në 20:00

Bija Ime fort e dashur, kur Unë ju dërgoj prova të tilla si thatësira shpirtërore, ju duhet të mësoheni t'i dalloni ato si të tilla.

Ju, gjithashtu, duhet ta pranoni se kur ju e duroni një thatësirë të tillë të shpirtit, kjo është për një arsye. Arsyeja është për të shpëtuar shpirtra përmes vuajtjeve të tilla.

Shumë shpirtra viktimë besojnë se vuajtja është njëra nga këto dy gjërat.

Së pari është persekutimi i jashtëm që ju do të vuani për shkak të pun
ës suaj.

Pastaj vjen vuajtja fizike, e ofruar lirisht tek Unë, si një dhuratë, për të shpëtuar miliona shpirtra.

Pastaj vuajtja më e keqe nga të gjitha është zbrazëtia shpirtërore ku ju nuk mund të ndjeni aspak dashuri për Mua, Jezusin tuaj, dhe ku asnjë numër lutjesh nuk ju çliron nga burgu i dëshpërimit.

Përpiquni sa të doni, lutja do të bëhet torturuese.

Provoni sa të doni që të ndjeni dashuri dhe ngushëllim për Mua dhe ju do të pësoni mundim.

Kjo është një formë braktisjeje shpirtërore ku Unë dukem të jem aq larg sa ju nuk mund të më arrini Mua dot më.

Ajo që ju nuk e dini është kjo.

Kjo është një Dhuratë, një hir prej Meje. Ajo ju ngre lart para Syve të Mi dhe sprovat dhe vuajtjet që ju i duroni janë të lejuara prej Meje për arsye të dashurisë suaj bujare dhe të pastër për të shpëtuar shpirtrat e nxirë.

Mund të duket e padrejtë por sa më pranë që ju i afroheni Zemrës Sime të Shenjtë, aq më shumë ju e vuani persekutimin Tim për shkak të mëkateve të njerëzimit.

Vetëm ata me zemër të pastër e të përulur, me aspak vëmendje për vetveten, kur më vendosin Mua përpara të gjitha gjërave që janë të kësaj toke, mund ta durojnë dhimbjen Time.

Shpirtra të tillë janë zgjedhur me kujdes nga Unë dhe do të punojnë me Mua, përmes dhurimit të tyre të vuajtjes, për të më ndihmuar Mua në Planin Tim të Shpëtimit.

Kurrë mos ki frikë, bija Ime, q
ë Unë nuk jam aty. Ju mund të mos e ndjeni praninë Time, të më shikoni Mua apo të ndjeni një dashuri të thellë për mua siç mund ta bënit normalisht, por Unë jam përkrah jush.

Gjithmonë të keni besim tek Unë, ndjekësit e Mi të dashur, madje edhe kur ju e keni të vështirë për t’u lutur.

Të keni besim tek Unë kur ju ndjeni një mungesë Timen, që nuk mund të plotësohet apo të shuhet, pavarësisht se sa fort provoni të komunikoni me Mua.

Dijeni se kur kjo ndodh, Unë jam shumë më pranë nga sa ju e ndjeni.

Dijeni se është në këto kohë që Unë ju ngreh që të bëheni një ushtar i vërtetë, një luftëtar i vërtetë në betejën Time për të shpëtuar shpirtrat.

Unë ju dua. Kurrë mos hiqni dorë. Kurrë mos u ndjeni të zhgënjyer sepse Unë eci me ju gjithmonë.

Dita do të vijë kur vuajta do të harrohet. Në vend të saj do të ketë një gëzim që do ta përshkojë mbarë botën dhe që do të bëhet i mundur vetëm për arsye të sakrificave tuaja për të gjithë fëmijët e Hyjit që kanë nevojë për ndihmën tuaj.

Tuesday 17 July 2012

Fjala Ime është Fjala Ime. Asnjë njeri nuk mund ta mbrojë Fjalën Time, sepse ajo është e gdhendur në gur

E Hënë, 2 Korrik 2012, në 18:00

Bija Ime fort e dashur është e rëndësishme që ndjekësit e Mi të qëndrojnë të duruar.

E ardhmja kurrë nuk duhet të nxitohet.

Planet e vendosura nga Ati Im i Përjetshëm do të zhvillohen natyrshëm sipas Providencës Hyjnore.

Koha që ju është dhënë në dispozicion, për të më ndihmuar Mua në përgatitjen e njerëzimit për Mëshirën Time të Madhe është shumë e çmuar. Është një kohë gjatë së cilës shumë do të shpëtohen përmes lutjeve tuaja.

Shpresa, besimi dhe dashuria për Mua, Jezusin tuaj të dashur, do t'ju mbështesin në misionin tuaj.

Kur ju të jeni dëshmitarë për mizoritë përpara jush, kur gjithçka që qëndron për të më nderuar Mua të shkatërrohet, ju do ta kuptoni se koha po afron.

Ju duhet të kujtoni se këto gjëra duhet të ndodhin dhe se detyra juaj është që ta luftoni dhe t'i rezistoni armikut, si pjesë e ushtrisë Sime.

Ushtria Ime do të pajiset me Dhuratat Hyjnore dhe do t’i përfshijë me vete të gjithë ata që janë në errësirë.

Përgatitja kërkon kohë. Lutja ju sjell më pranë Zemrës Sime të Shenjtë dhe i mbush shpirtrat tuaj me oksigjenin që iu nevojitet për të mbijetuar në betejën përpara.

Ndërsa forcoheni me hiret që Unë ju jap, do të bëhet shumë e lehtë për t’i identifikuar armiqtë tuaj që e urrejnë gjithçka që ka të bëjë me Mua. Kjo do t'ju shkaktojë dhimbje, lëndim dhe zemërim por ju duhet të qëndroni me dinjitet në Emrin Tim gjatë gjithë kohës.

Kur ju të sfidoheni në Emrin Tim ju duhet të reagoni me dashuri. Kurrë mos provoni t’i analizoni Mesazhet e Mia sepse ju nuk keni nevojë që ta bëni këtë.

Fjala Ime është Fjala Ime. Asnjë njeri nuk mund ta mbrojë Fjalën Time sepse ajo është e gdhendur në gur.

Cilido njeri që provon ta thyejë Fjalën Time apo të hedhë balte mbi të, do të dështojë sepse ata janë të pafuqishëm kundrejt Fjalës Sime të Shenjtë.

Tani që ju e njihni Zërin Tim, ju duhet të njihni dhimbjen që mund të prisni ta duroni kur ju të shpallni Fjalën Time në këto kohë.

Përmendeni Emrin Tim sot, madje edhe mes të ashtuquajturve të Krishterë, dhe do të ketë një heshtje të sikletshme.

Flisni haptas për të mirën dhe të keqen dhe ju do të talleni.

Vëreni në dukje se si mëkati mund t’i shkatërrojë fëmijët tuaj dhe do t’ju pyesin – çfarë është mëkati?

Sot shumë vetë nuk e dinë se çfarë është mëkati. Shumë e pranojnë mëkatin si një pjesë normale, një trajtë të pranueshme, ne jetët e tyre.

Ata janë të kënaqur që të mos e marrin parasysh mëkatin sepse kjo iu jep atyre lirinë për të ndjekur kënaqësi të tjera, për të adhuruar zota të rremë dhe për t’i kënaqur epshet e tyre.

Jo, ata nuk duan të dëgjojnë sepse nuk iu përshtatet atyre.

Ju, ndjekësit e Mi të dashur, do të shikoheni sikur të jeni të fiksuar me një dashuri për fenë dhe një dashuri për Hyjin që sot është pak e frytshme përpara syve të të verbërve.

Kjo është edhe arsyeja se pse ju duhet të përgatiteni. Ja se përse ju duhet të jeni të fortë. Do të jetë pikërisht për këta shpirtra që ju do të duhet të luteni dhe të më ndihmoni Mua t'i shpëtoj.

Të lejoni që shpirtra të tillë t’ju shqetësojnë, t’ju lëndojnë apo t’ju fyejnë, është një humbje kohe.

Përgjigjuni me dashuri dhe me një qetësi dinjitoze.

Kurrë mos kini frikë që të më shpallni Mua por kurrë mos më detyroni Mua mbi këta shpirtra në një mënyrë të tillë saqë ata të largohen nga ju. Në të kundërt, sillini ata tek Unë përmes lutjeve dhe vuajtjeve tuaja.

Unë ju bekoj ju, ushtria Ime e fortë dhe trime.

Unë ju dua.

Unë eci me ju në çdo hap që bëni për të më sjellë Mua shpirtra.

Monday 16 July 2012

Sakramentet e Rrëfimit të Shenjtë, Pagëzimit, Martesës dhe Eukaristisë së Shenjtë duhet të ruhen

E Diel, 1 Korrik 2012, në 15:45

Bija Ime fort e dashur sa më dërrmon Mua mëkati në këtë moment dhe sa e vuaj torturën e refuzimit.

Koka Ime është duke u dërrmuar siç më dërrmuan gjembat në Kurorën Time, po ashtu si edhe Kreu i Kishës Sime, Zëdhënësi Im i Shenjtë në tokë, po e vuan dhimbjen përmes persekutimit që ai po pëson në duart e armiqve të tij.

Kisha ime mbi tokë, Trupi Im mbi tokë, është një. Kryqëzimi është duke u përgatitur.

Doktrinat e Kishës Sime, porsi mësimet e Mia në tokë që ishin bërë copë-copë nga Farizenjtë dhe nga ata që mendonin se e njihnin Fjalën e Atit Tim më shumë se Unë, së shpejti do të flaken mënjanë.

Ju të gjithë duhet të luteni për Kishën Time në tokë. Ju gjithmonë duhet të kujtoni se nuk ekziston asnjë doktrinë tjetër përveç asaj të shpallur nga Unë gjatë kohës Sime në tokë.

Gjithçka që është e Vërteta kurrë nuk duhet të ndryshohet, sepse po të ndodhë, ju do të detyroheni të përtypni një gënjeshtër.

Bija Ime kurrë mos i lejo ata që vazhdojnë ta refuzojnë Fjalën Time në këtë kohë për të të dekurajuar ty, apo ndjekësit e Mi, që të më ndihmoni Mua në shpëtimin e Kishës Sime në tokë.

Sepse kur armiku të sulmojë Kishën Time, ju duhet të bashkoheni për të bërë të sigurt që Ungjilli të përhapet deri në fund të botës.

Sakramentet e Rrëfimit të Shenjtë, Pagëzimit, Martesës dhe Eukaristisë së Shenjtë duhet të ruhen. Madje edhe këto do të bëhen të vështira që t'i merrni.

Shërbëtorët e Mi të shenjtë që më duan Mua duhet të fillojnë përgatitjet tani. Shumë shpejt ju do të ndaloheni që t'u ofroni Dhurata të tilla fëmijëve të Hyjit.

Koha për përgatitje ka filluar.

Më lejoni Mua që t'ju udhëzoj, t’ju udhëheq dhe t’ju ndihmoj për ta sjellë Kishën Time të Mbetur drejt portave të Parajsës.