Saturday, 15 November 2014

Kur çrregulli të futet në Kishë ai shkakton grindje. Dijeni se kjo nuk vjen nga Zoti

E Martë, 4 Nëntor 2014, në 16:33

Bija Ime e dashur, Libri i Zbulesës është hapur dhe çdo fletë është duke ju shfaqur botës. Çdo kishë në tokë, që e nderon Zotin, e ka të vështirë ta ruaj besimin e vet në Zot nga brënda radhëve të saj. Çdo kishë është sulmuar dhe është bërë me turp nga ata që kryejnë mëkate të tmerrshme, nga brënda saj, dhe që më pas i justifikojnë veprimet e tyre, duke i deklaruar ato të jenë Vullneti I Zotit. Asnjë kishë, që mbron Vullnetin e Zotit, nuk është lënë pa u prekur ku ligësia e ka mbërthyer dhe ku e Vërteta do të zëvendësohet me çdo justifikim për ta mohuar Zotin në gjithë Lavdinë e Tij.

Kur çrregulli të futet në Kishë ai shkakton grindje. Dijeni se kjo nuk vjen nga Zoti. Kur të futen interpretimet e ndryshme të së Vërtetës, udha që çon tek Ati Im I Përjetshëm është e shtruar me barëra të këqija që shumohen shpejt. Kur kjo të ndodhi, këto do të çojnë në një udhë me baltë, që është e pakalueshme. Udha drejt Mbretërisë Sime të Përjetshme është e njohur për njerëzimin. Ajo është një udhë e thjeshtë dhe e pastër nga çdo pengesë, kur kaloni përgjatë saj me konfidencë në zemrat tuaja. Armiqtë e Mi gjithmonë do të përpiqen ta bllokojnë udhën tuaj, dhe nëse ju i dëgjoni ngacmimet e tyre, merreni me gënjeshtrat e tyre dhe i lejoni dyshimet ta mjergullojnë gjykimin tuaj, atëherë ju do ta keni këtë udhëtim një torturë.

Fjala e Zotit qëndron tani ashtu si gjithmonë ka qënë dhe 10 Urdhërimet janë të qarta – ato kurrë nuk do të ndryshojnë. Udha e Zotit është të qëndroni të palëkundur në çfarë Ai ju mësoi. Zoti nuk bën kompromis, as edhe nuk e fal ndonjë përpjekje nga njeriu për të ndryshuar të Vërtetën. Nëse ju besoni në Zot, ju do t’i ndiqni Urdhërimet e Tij, do ta pranoni Fjalën ashtu si është e përmbajtur në Biblën e Shenjtë dhe do të qëndroni në një udhë të vërtetë drejt Mbretërisë së Tij. I bekuar është njeriu që është i drejtë sepse, përmes përuljes së tij ndaj Zotit, do të marri Çelësat e Parajsës.

Kushdo që përpiqet t’ju bindi të pranoni gjithçka përveç të Vërtetës nuk duhet besuar. Besoni vetëm në Zot dhe kurrë mos u tundoni të devijoni nga Fjala e Tij, sepse nëse ju dorëzoheni ndaj këtij presioni, ju do të bëheni të humbur për Mua.

Jezusi juaj i dashur

Mesazhi origjinal në anglisht: