Tuesday, 31 July 2012

Hyji Atë: “Unë do t’i fshij kishat e tyre të rreme, kultet e tyre të liga, idhujt e tyre falso, qytetet dhe kombet e tyre”

E Dielë, 15 Korrik 2012, ora 17:45

(Marrë gjatë Adhurimit të Eukaristisë së Shenjtë)

Bija Ime e dashur, është e vështirë për fëmijët e Mi të mbeten të lirë prej mëkatit për arsye të mallkimit të rënë mbi ata prej dorës së gjarprit.

Unë kurrë nuk pres që fëmijët e Mi të jetë plotësisht pa mëkate gjatë gjithë kohës, sepse është e pamundur.

Është e rëndësishme që çdonjëri që i di mësimet e Kishës së Birit Tim në tokë të kërkoj falje për mëkatet e tyre sa më shpesh të jetë e mundur.

Përmes pendesës do të jetë më e lehtë të mbeten në gjëndje hiri dhe kjo do të krijoj një pengesë ndaj tundime të tjera.

Bijtë e Mi ju tani do të dëshmoni ndryshime të mëdha në botë. Ato do të ndodhin pasi të ketë ndodhur Paralajmërimi.

Ndërsa shumë do t'i nënvlerësojnë këto mesazhe nga Qielli, është e rëndësishme që ata që i pranojnë ato si Fjalë e Zotit të pregatiten.

Ju jeni lidhja e mburojës Time kundër armikut dhe përmes besimit tuaj Unë do t'ju ngre lart dhe do t'ju mbroj kundër persekutimit.

Do të jetë prej dashurisë juaj për Birin Tim, Jesu Krishtin, Shpëtimtarin e universit, që Unë do të jem në gjëndje të shpëtoj ata fëmij që nuk mund t'i përmbahen Dritës së Zotit.

Përkushtimi juaj me dashuri, vuajtje dhe lutje do të jetë shpëtimi i tyre nga flakët e Ferrit.

Mos kini frikë për veten por për ata që, jo vetëm nuk mund të shohin, por edhe që refuzojnë të shohin, kohët në të cilat po jetoni sot.

Pregatitjet kanë përfunduar dhe koha është gati për ndryshimet të fillojnë, sepse Unë nuk do ta lejoj Bishën të vjedhi shpirtrat.

Kjo ndërhyrje, që i është premtuar njerëzimit për një kohë të gjatë do të ndodhi shumë shpejt dhe pastaj beteja do të filloj për të shpëtuar fëmijët e Mi.

Mos ju trëmbni Dorës Sime, sepse kur ajo të bier, do të përdoret për të ndëshkuar ata që janë përpjekur të shkatërrojnë fëmijët e Mi.

Do t'i ndaloj ata që mashtrojnë shpirtrat.

Unë do t'i ndaloj ata nga qëllimet e tyre vrasëse dhe do t'i fshij kishat e tyre të rreme, kultet e tyre të liga, idhujt e tyre falso, qytetet dhe kombet e tyre nëse vazhdojnë të refuzojnë Dorën që i ushqen.

Ata janë paralajmëruar. Ju, bijtë e Mi të dashur do të ndihmoni Birin Tim ti shpëtoni ata.

Kurrë mos kini frikë, sepse ata me Vulën e Zotit të Gjallë, jo vetëm që janë të mbrojtur, por ju janë dhënë hiret për të mbrojtur Fjalën e Zotit, me qëllim që sa më shumë shpirtra të jetë e mundur të marrin Dhuratën e Jetës.

Ati Juaj I dashur
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-i-will-wipe-out-their-false-churches-their-wicked-cults-their-false-idols-their-cities-and-their-nations/

Virgjera Mari: “Kisha e Birit Tim në tokë nuk do të dëgjoj këtë herë, por ata e dinë se si u trajtua Biri im herën e parë”

E Dielë, 15 Korrik 2012, ora 15:45

Bija ime, dhimbja e duruar prej Birit tim dhe e dishepujve të Tij gjatë kohës së misionit të Tij në tokë është identike me atë dhimbje që ndjekësit e Tij do të durojnë kur Ai pregatitet të vij përsëri.

Gjatë kohës së Birit tim në tokë, Ai hasi pengesa të mëdha. Fare pak ishin pregatitur për ta dëgjuar Atë në komunitetin e Tij.

Ai u trajtua me urrejtje dhe përbuzje nga ata që ishin në krye të tempujve dhe sinagogave.

Por Ai u mirëprit nga njerëzit e thjeshtë dhe fjala e Tij u pranua sepse ata mund të shikonin të Vërtetën që Ai fliste.

Fjala e Tij shkaktoi frikë dhe pasiguri në shumë vënde, por pak mund ta shpërfillnin mënçurinë e mësimeve të Tij.

Biri im krijoi përçarje edhe pse ky nuk ishte qëllimi i Tij.

Sjellja e Tij e thjeshtë do të thoshte se fare pak njerëz mund ta pranonin faktin se Ai ishte Biri I Zotit.

Shumë pyesnin se si ishte e mundur që Biri I Njeriut të ishte një njeri i zakonshëm kaq i thjeshtë?

Ata e mohonin Atë sepse mendonin se Mesia do të ishte madhështor, krenar dhe do të komandonte urdhëra në nivelet më të larta të kishës.

Biri im nuk mundi të bënte ata që ishin në atë kohë në krye të kishës ta dëgjonin Atë. Kranaria e tyre i pengonte të dëgjonin të Vërtetën.

E njëjta do të ndodhi tani kur Biri im e pregatit botën për Ardhjen e Tij të Dytë.

Kisha e Birit tim në tokë nuk do të dëgjoj në këtë kohë, por ata e dinë se si u trajtua Biri im herën e parë.

Këtë herë Fjala e Tij e Shenjtë, që po të jepet ty, prefete e ditëve të fundit, nuk do të pranohet në Kishën e Birit tim në tokë.

Kisha e Birit tim do të bëj një vesh shurdh ndaj dhuratës së profecisë. Ata e mohojnë profecinë sepse nuk duan të dëgjojnë.

Dishepujt e Birit tim do të refuzohen nga ata që janë në krye të Kishës Katolike në tokë dhe do të akuzohen se janë të rremë.

Edhe pse mësimet e Birit tim kurrë nuk kanë ndryshuar, ata do të gjejnë gabime në Fjalën e Tij të Shenjtë që po jepet tani.

Ata do ti deklarojnë këto mesazhe se janë në kundërshtim me Fjalën e Zotit.

Ju, fëmij, gjithmonë duhet ta kujtoni se Biri im kurrë nuk mund të binte në kundërshtim me Kishën e Tij në Tokë, sepse Ai është vetë Kisha.

E Vërteta është po ajo që ishte gjithmonë.

Ju duhet të ndiqni Fjalën e Zotit sepse zëri I Birit im po hidhet tutje dhe po shpërfillet ashtu si herën e parë.

Mos ja lejoni vetes mohimin e Dhuratës së Shpëtimit të Tij, thirrjes së fundit të Mëshirës së Tij në tokë.

Kaq i duruar ka qënë Biri im, për një kohë kaq të gjatë. E Vërteta i është dhënë njerëzimit tek Mundimet e Birit tim në Kryq.

U përforcua me anë të atyre shpirtrave të zgjedhur që u ndriçuan nga fuqia e Shpirtit të Shenjtë nëpër shekuj.

Tani ka ardhur koha për Birin tim të vij përsëri dhe vetëm ata që e njohin zërin e Tij, me ndihmën e Dhuratës së Shpirtit të Shenjtë, do të ndjekin udhëzimet e Tij.

Kisha do ta refuzoj fjalën e Tij, ashtu si bëri gjatë kohës së Birit tim në tokë herën e parë, ndërsa Ai pregatitet për Ardhjen e Tij të Dytë.

Ata do të dështojnë ta njohin apo ta pranojnë Atë.
Ata nuk kanë mësuar asgjë.

Lutuni që ata shpirtra të guximshëm brënda Kishës që e njohin zërin e Tij, do të kenë kurajon të drejtojnë të gjithë fëmijët e Zotit drejt jetës së përjetshme në këtë kohë kritike në histori.

Nënë juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/my-sons-church-on-earth-will-not-listen-this-time-yet-they-know-how-my-son-was-treated-the-first-time/

Monday, 30 July 2012

Jesusi: “Nuk mjafton të besoni në Atin sepse ata që e refuzojnë Birin e Tij, refuzojnë shpëtimin”

E Shtunë, 14 Korrik 2012, ora 15:15

Bija Ime e dashur, kaq shumë besime fetare në botë ndjekin udhën e gabuar duke e bërë kështu të vështirë për fëmijët e Zotit të marrin jetën e përjetshme.

Jeta e përjetshme u bë e mundur vetëm me anë të Vdekjes Sime në Kryq.

Ati Im që më dërgoi Mua, Birin e Tij të vetëm, si një Qengj sakrifice, e bëri të mundur që i gjithë njerëzimi të marri shpëtimin dhe jetën e përjetshme.

Jeta e përjetshme ju dha Adamit dhe Evës si një dhuratë. Por, për shkak të njollës së mëkatit dhe të mosbindjes, u hoq prej tyre.

Në vënd të saj, njeriu u bë i vdekshëm, trupi i tij u bë i papastër, jeta e tij në formën fizike u bë me difekte dhe toka u bë një imitim i varfër i tokës së pasur dhe të shkëlqyer që u krijua për Adamin dhe Evën në Kopshtin e Edenit.

Hyji, Ati Im I Përjetshëm, pastaj ju dha shpëtimin atyre që më pranuan Mua, Birin e Tij të lindur të vetëm, si udha drejt Parajsës së Tij të Re.

Vetëm përmes Meje, ju mund të pranoheni nga Ati im.
Nuk mjafton të besoni në Atin sepse ata që e refuzojnë Birin e Tij, e refuzojnë shpëtimin.

Kujtoni se sa shumë nga fëmijët e Zotit që, përmes paditurisë, nuk më njohin Mua, Shpëtimtarin e Njerëzimit. Por, për shkak të Mëshirës Sime të Madhe, E Vërteta do t'ju tregohet prej ndërhyrjes hyjnore.

Të gjithë ata janë të barabartë në sytë e Atit Tim dhe Ai dëshiron ti bashkoj të gjithë ata shpirtra në gjirin e Tij. Ai I do ata të gjithë.

Kur ata të shohin provën, ata do ta pranojnë se Zoti, Hyji Më I Larti, ju dha atyre dhuratën e jetës së përjetshme përmes Sakrificës Sime në Kryq. Në këtë mënyrë ata të gjithë do të adhurojnë një Zot.

Sepse është vetëm një Zot që krijoi secilin prej jush.

Tani shko, bija Ime dhe bëj të mundur që mesazhet e Mia ti jepen çdo feje, çdo kombi, dhe çdo njërit prej fëmijve të Zotit.

Unë përfshij këtu edhe Paganët dhe ata me zemrën e ngrutësuar.

Pa marrë parasysh se të mbështyjnë apo refuzojnë të dëgjojnë, ti duhet t'ju japësh atyre mesazhet.

Çdo njeri apo ndjekësi Im, Jesu Krishtit, që nuk mund ta pranoj se Unë dëshiroj ti komunikoj Fjalën e Shenjtë të Zotit të gjitha besimeve fetare, nuk është një Kristjan i vërtetë.

Sa shumë i kanë refuzuar këto, mesazhet e Mi për botën, sepse Unë i përqafoj gjithë njerëzimin dhe çdo fe tjetër përfshi edhe Ateistët.

Ju nuk keni asnjë të drejtë të supozoni se vetëm ju, Kristjanët e vërtetë, duheni nga Zoti, Ati Im i Përjetshëm.

Ju jeni të bekuar dhe të dashur por pa kthimin në besim të gjithë njerëzimit, Ati im nuk do të arrij fitoren që Ai dëshiron për të bashkuar të gjithë fëmijët e Tij.

Ju, ndjekësit e Mi, keni një përgjegjësi të madhe për arsye të Dhuratës mbi të Vërtetën që ju është dhënë.

Është detyra juaj ta përhapni Fjalën Time të Shenjtë për ti sjellë këta shpirtra të varfër që janë të paditur mbi egzistencën Time në Mbretërinë e Zotit.

Jesusi Juaj.

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/it-is-not-enough-to-believe-in-the-father-for-those-who-reject-his-son-reject-salvation/

Sunday, 29 July 2012

Jesusi: “Pra, tani duhet ta kuptosh përse ti je ndryshe nga vizionarët. Sepse, ti je një profete, profete e ditëve të fundit”

E Premte, 13 Korrik 2012, ora 23:05

Bija Ime e dashur, ti duhet ta dish se roli i profetes ndryshon nga ai i vizionares.

Një profet, gjithmonë, do të jetë një i dëbuar, i urryer, i frikshëm dhe i izoluar.

Një profet, gjithmonë, do të punoj i vetëm, sikur të jetë hedhur në një shkretëtirë. I vetmi fryt brënda kësaj shkretëtire jopjellore do të jetë Zëri I Zotit.

Bija Ime, kur ti të ndjehesh vetëm dhe e braktisur, dije se kështu janë ndjerë profetët në të shkuarën. Shumë profetë e ndjenë peshën e kësaj detyre që u paraqit para tyre.

Shumë prej tyre e dinin se nuk ishin të vlefshëm të lajmëronin Fjalën e shenjtë të Zotit, por ata e pranuan thirrrjen hyjnore nga Qielli sepse ishin të dërguar.

Edhe pse ata ishin dërguar në botë, instinktivisht, e dinin se detyrimet që duhet të përmbushnin, nuk ishin të lehta.

Çdo fjalë që shprehnin, ju përplasej në fytyrë.

Çdo fjalë thyhej copë copë nëpër sinagoga dhe tempujt e ngritur për të adhuruar Zotin. Shumë prej tyre u dëbuan prej vetë popujve të tyre dhe nuk mund të ktheheshin në vëndlindjet e tyre.

Shumë u bënë endacak dhe kurrë nuk gjetën një vënd ku ishin të mirëpritur si një bir i humbur. Në të kundërt, ata punuan, jetuan dhe qëndruan të vetëm pa patur njeri ku të mbështeteshin. 

Por në zemrat e tyre ata e dinin se ishin të udhëzuar nga Zoti dhe nuk kishin aspak frikë pasi flisnin me zërin e Tij.

Hiret që ju jepeshin i bënin ata të fortë. Ata kurrë nuk nguruan të përhapnin paralajmërimet tek njerëzit e Zotit, profecitë dhe Fjalën e Zotit.

Nuk kishte rëndësi për ata që po talleshin, sepse e dinin se e Vërteta e Zotit ishte ushqimi i jetës.

Pa të Vërtetën, fëmijët e Zotit nuk do të kishin mundësinë të dallonin profecitë e thëna më parë. As dhe nuk do të kishin mundësi të pranonin Ligjet e krijuara nga Zoti për të mirën e njerëzimit.

Të refuzuar, të tallur, të dëbuar dhe të pandehur si të çmëndur, ashtu si u trajtova dhe Unë gjatë kohës Sime në tokë, ata prapë e përhapën Fjalën e Zotit. Fjalët e tyre jetojnë përgjithmonë. Ata kurrë nuk do të vdesin sepse folën Fjalën e Zotit, Hyjit Më të Lartit.

Po kështu do të jetë edhe me ty. Ti do të mbetesh vetëm si një zë në shkretëtirë.

Ti do të shpërfillesh në shumë pjesë të Kishës Sime në tokë.

Ndryshimi këtë herë është se këto profeci do të tregohen gjatë jetës tënde dhe e Vërteta do të provohet tek ky brez.

Ata do të besojnë atëherë kur prova e Paralajmërimit t'ju tregohet.

Profecitë e Vulave, kur Unë ti hap dhe të tregoj ty përmbajtjen e tyre, do të vërtetojn gjithashtu se Unë po I flas botës përmes teje, Ëngjëllit të 7, Lajmëtarja e 7.

Ty do të dëgjojnë por Unë të kërkoj të qëndrosh e heshtur dhe të mos ju përgjigjesh atyre që të vënë në pyetje apo të sfidojnë.

Ti nuk e kupton kuptimin e mesazheve akoma. Me kalimin e kohës da ta kuptosh. Ndërkohë, ti nuk e ke autoritetin të mbrosh Fjalën Time.

Çdo përpjekje do të bëhet për të mashtruar që ti të përgjigjesh me shpresën se do të ngecësh pasi të mungon njohuria. Prandaj ti duhet të qëndrosh e heshtur, e izoluar dhe anonime deri sa Unë te jap udhëzimet. 

Prandaj tani ti duhet ta kuptosh përse ti je ndryshe nga vizionaret.

Sepse ti je një profete, një profete e ditëve të fundit.

Ky mision është i mbrojtur nga Qielli dhe nuk mund të shkatërrohet.

Shko në paqe dhe me dije, bija Ime.

Jesusi Juaj.

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/so-now-you-should-understand-why-you-are-different-to-visionaries-it-is-because-you-are-a-prophet-the-end-time-prophet/

Saturday, 28 July 2012

Jesusi: “Pas luftës botërore do të vij kriza e urisë dhe pastaj fatkeqsitë. Por lutjet mund ta lehtësojnë ndëshkimin”

E Premte, 13 Korrik 2012, ora 16:25

Bija Ime e dashur, ndjekësit e Mi duhet ta njohin radhën e ngjarjeve, sepse duke e kuptuar këtë, ata do të fuqizohen me njohurinë se mund të ndihmojnë për ta lehtësuar Ndëshkimin.

Paralajmërimi do të ndodhi si shpresa e fundit e Atit Tim të Përjetshëm për të hedhur dritën e Zotit, dritën e të Vërtetës, në zemrat e njerëzve.

Pa atë pjesa më e madhe e njerëzimit do të hidhej në Ferr, sepse nuk do të ishin të vlefshëm për Mbretërinë e Atit Tim.

Kjo është një Vepër Hyjnore e Mëshirës së Madhe për ti shkëputur të gjithë fëmijët e Zotit nga ligësia dhe ti çoj ata drejt trashëgimisë që ju takon.

Për arsye  të errësirës së madhe që ka mbuluar tokën në këtë kohë, ku drita e Zotit është veçse një dritëz e zbehtë, kjo Vepër e Zotit është e nevojshme.

Ajo do të ndaj të mirët nga ata që po mbyten në mëkat, por që do të ngelen të lidhur me kokfortësi pas Bishës dhe të gjithë lavdisë që i premton atyre në këtë tokë. Do të jetë një humbje kohe për shpirtra të tillë, sepse ata duhet ta dinë se koha e tyre në tokë është e shkurtër.

Toka do të zëvendësohet nga Parajsa e Re, tek e cila do t'ju refuzohet hyrja nëse refuzojnë Veprën Time të Dashurisë dhe Mëshirës.

Shumë do të qëndrojnë në errësirë. Shumë do të kthehen menjëherë. Nëse pjesa më e madhe e njerëzimit pendohet, atëherë Fatkeqësia e Madhe nuk do të jetë aq e vështirë.

Lufta Botërore nuk do të ketë të njëjtin efekt nëse pjesa më e madhe e njerëzimit do të pendohej pas Paralajmërimit.

Pas luftës botërore do të vij kriza e urisë dhe pastaj fatkeqësitë. Por lutjet mund ta lehtësojnë ndëshkimin.

Lutuni fort Lufta dhe ndëshkimi, që do ta pasoj, të mund të lehtësohen dhe të shmangen. Vetëm besimi që njerëzit kanë dhe besnikëria me Mua, Shpëtimtarin tuaj Hyjnor, mund të arrihet kjo.

Bija Ime, nuk jam Unë, Jesusi juaj, që i sjell këto hidhërime të tmerrshme. Ato do të krijohen prej mëkateve të liga të njerëzve, epshi i të cilëve për fuqi, para dhe kontrollin e botës për përfitimet e tyre personale janë të pashtershme.

Kur shumë nga ndjekësit e Mi do të presin me qetësi dhe padurim për Ardhjen Time të Dytë, do të ketë shumë rrëmujë.

Shumë do të dalin dhe të shpallin se do të jem Unë, Mesia, dhe njerëzit do të gënjehen.

Kujtoni se çfarë ju kam thënë, se Unë do të kthehem në tokë ashtu si u largova kur u ngjita përmes mjergulles.

Mos i vini re ata që shpallin se jam Unë, ne trup, sepse kjo nuk do të ndodhi.

Ndjekësit e Mi do të jenë të fortë për arsye të dashurisë që kanë për Mua dhe duhet të përqëndrohen vetëm në një dëshirë që, nëse realizohet, do të më sjelli Mua gëzim dhe ngushëllim. Ky do të jetë Misioni për të shpëtuar shpirtrat, të gjithë shpirtrat, para se unë të vij përsëri.

Kujtoni se besëlidhja me Mua do të jetë çelësi i shpëtimit dhe bota e të ardhmes e cila nuk do të ketë asnjë fund, sepse do të jetë Parajsa e Re që i ofron secilit prej jush jetën e përjetshme.

Jesusi juaj i dashur

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/after-the-world-war-will-come-the-famine-and-then-the-plagues-yet-prayer-can-mitigate-the-chastisement/

Jesusi: “Paralajmërimi për shumë veta do të jetë një ngjarje e frikshme, ku do të duket sikur botës i ka ardhur fundi”

E Enjtë, 12 Korrik 2012, ora 10:50

Bija Ime e dashur mos lër asnjë njeri ta nënvlerësoj ndikimin që Paralajmërimi do të ketë mbi gjithë njerëzimin.

Paralajmërimi për shumë veta do të jetë një ngjarje e frikshme, ku do të duket sikur botës i ka ardhur fundi.

Shumë do të dëshmojnë atë që do të duket si një ndodhi katastrofike, kur dy kometat di të duken të përplasen dhe të shpërthejnë afër sipërfaqes së tokës.

Flakët e zjarrit do të duken sikur një vullkan ka shpërthyer në qiell dhe shumë do të frikësohen.

Rrezet e zjarrit të kuq janë Rrezet e Gjakut Tim, Rrezet e Mëshirës Sime, që ju dhurohen të gjithëve ju si një dhuratë e një madhështie të tillë që asnjë njeri nuk do të jetë në gjëndje të kuptoj se çfarë po ndodh.

Shumë do të ndjejnë një zjarr që digjet përmes trupave të tyre sikur nxehtësia e diellit po i mbizotëron ata.

Përmbrënda ata do të ndjejnë një nxehtësi djegëse, deri kur aftësia e të kuptuarit i bën ata të mundur të shikojnë gjëndjen e shpirtrave të tyre.

Shumë do ta ndjejnë tokën të dridhet sikur është një tërmet.

Toka do të tundet dhe rënkoj dhe shumë do të rrëzohen duke kapur çfarë të munden për tu strehuar.

Por toka nuk do të hapet dhe t'i përpij. Sepse ky nuk është një tërmet fizik por supernatyral.

Para se kjo të ndodhi, parashikimet e motit do të ndryshojnë.

Kryqi Im do të shfaqet në qiell pas shpërthimit.

Shumë do të hedhin lotë të hidhur pendimi dhe trishtimi dhe do të durojnë dhimbjen e turpit për shkak të mëkave të tyre.

Të tjerët do të ulërijnë dhe mallkojnë sepse nuk do të jenë në gjëndje ti bëjnë ballë ndriçimit, një shenje hyjnore, për shkak të errrësirës në shpirtrat e tyre dhe do ti resistojnë dritës së Mëshirës Sime.

Ata do të ulërijnë nga dhimbja e flakëve të Ferrit sepse Shenja Ime e Mëshirës do t'ju tregoj atyre fatin që i pret, nëse nuk pendohen dhe të ndryshojnë mënyrat e tyre.

Ata shpirtra të mirë që më duan Mua do të vuajnë gjithashtu sepse shumë prej tyre do të jenë të njollosur me mëkat por ata do të marrin Faljen e menjëhershme. Ata gjithashtu do të përulen kur mëkati i krenarisë t'ju tregohet atyre.

Shumë do të qëndrojnë brënda për disa ditë më pas dhe shumë të tjerëve do t'ju duhet të kujdesen për veten sepse do të mungoj shërbimi. Kjo është edhe arsyëja që duhet të pregatiteni.

Do të jetë gjithashtu një periudhë vuajtje kur shpirtrat do të durojnë dhimbjen e Purgatorit kur pastrimi i tyre të kryhet. Në këtë mënyrë shumë do të përjetojnë zbulimin e gjëndjes së shpirtit të tyre dhe do të përulen në një mënyrë që nuk u ka ndodhur ndonjëherë më parë.

Kaq shumë njerëz do ta pranojnë atë që ka ndodhur dhe do ta dinë se ju është dhënë një Dhuratë e madhe të Hireve të Mia dhe Mëshira Ime Hyjnore.

Kthimi ne besim do të jetë global dhe në një shkallë të paparë ndonjëherë që nga Vdekja Ime në Kryq.

Biliona njerëz do të kthehen tek Zoti sepse e Vërteta do të bëhet e dukshme.


Ata do ta kuptojnë me saktësi atë që do të ndodhi në Ditën e Gjykimit dhe do ta dinë se si ti shpëtojnë shpirtrat e tyre sepse Dashuria Ime do ti mbështjelli ata.

Ata mund të ndjehen përsëri të plotë në mëndje, trup dhe shpirt.

Kryqi Im do të jetë prova e shfaqjes Sime të Mëshirës Hyjnore që I është premtuar njerëzimit për një kohë të gjatë. Do të duket në qiell në mbarë botën.

Një qetësi do të zbres nëpër gjithë tokën si rezultat i kësaj vepre të ndërhyrjes hyjnore që i jepet fëmijve të Zotit për ti zgjuar nga dremitja.

Por ëngjëjt e rënë do ti sulmojnë të githë fëmijët e Zotit që do të refuzojnë Kupën Time të Shpëtimit me anë të ushtrisë së tyre të dedikuar.

Të hidhur dhe me një zemër guri dhe të ndotur me njollën e Satanit, ata do të luftojnë ata që e duan Zotin.

Numri i tyre nuk do të barazohet me ata që e ndjekin të Vërtetën, prapë urrejtja e tyre do ti frymëzoj ata të kryejnë vepra të liga që do të shkatërrojnë këtë paqe dhe qetësi.

Kjo do të organizoj një plan për të bindur botën se kjo ngjarje, në të vërtetë ishte një aksident kozmik që ata thonë se shkenctarët mund ta vërtetojnë. Per fat të keq, shumë do ta besojnë atëherë këtë se ashtu është dhe shumë nga fëmijët e Zotit do të kthehen në jetën e dikurshme të makatit që bënin më parë.

Beteja për shpirtrat do të filloj atëherë dhe do të duhet pak kohë që kjo të arrij konfrontimin final kur Ardhja Ime e Dytë do të sjell fundin e ligësisë.

Ndjekësit e Mi të dashur, mos lejoni që këto zbulime t'ju trëmbin.
Por në të kundërt, pregatituni për këtë ngjarje të lavdishme dhe lejoheni shpirtin tuaj ta mbështesi atë.

Pranojeni këtë Vepër të mbrekullueshme Hyjnore për ta forcuar vendimin tuaj dhe ta përhapni dashurinë Time mes familjes dhe miqve tuaj.

Krenohuni me lidhjet që keni me Mua, Jesusin tuaj, dhe më ndihmoni Mua të shpëtoj ata shpirtra që do të refuzojnë ta pranojnë Mëshirën Time.

Shkoni. Pregatituni. Gëzoni sepse koha është afër.
Unë ju dua.

Jesusi Juaj.

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-warning-for-many-will-be-a-frightening-event-when-it-will-seem-like-the-world-has-come-to-an-end/

Thursday, 26 July 2012

Jesusi: “Ata do të më mohojnë Mua duke thënë se Fjala Ime e Shenjtë e kundërshton Fjalën e Zotit”

E Mërkurë, 11 Korrik 2012, ora 19:30

Bija Ime e dashur ti po duron dhimbjen Time në këtë kohë ndërsa Unë lotoj për shkak të numrit të fëmijve të Zotit që po vdesin në një gjëndje të mëkatit mortor.

Është kaq e dhimbshme kjo që po duroj, përsëri, plagët e tmerrshme të shkaktuara tek Unë gjatë Kryqëzimit Tim.

Bija Ime është e rëndësishme që ti ta kuptosh atë që po të ndodh, sepse ti duhet të pregatitesh se si të merresh me këtë mision kur të shkakton kaq vuajtje.

Abuzimin që ti duron në Emrin Tim pritet.

Kur çdo shpirt i zgjedhur në të kaluarën qe i ka dhënë botës Fjalën Time të Shenjtë, ka pësuar mundime ashtu si po bën ti tani. Ata janë tallur, abuzuar, janë bërë të duken të marrë dhe më e keqja janë akuzuar se kanë qënë mashtruesa sikur tregonin gënjeshtra.

Unë gjithashtu jam quajtur një gënjeshtar. Unë gjithashtu jam përqeshur. Ata thonin se Unë isha një hileqar, një mashtrues dhe kundër Fjalës së Zotit.

Ata gjenin çdo lloj justifikimi për të vërtetuar se Unë isha një mashtrues.

Ata madje përdorën Fjalën e Shenjtë të Zotit, Atit Tim të Përjetshëm për të provuar dhe vërtetuar se ato që Unë flisja e mohonin Shkrimin e Shenjtë.

Çdo njëri mund të thotë se përfaqëson Fjalën e Zotit. Fare pak nga ata që thonë se marrin Fjalën e Zotit merren seriozisht. Zakonisht ata shpërfillen.

Por ata që thonë se flasin në Emrin Tim, por që nuk flasin dhe që qëllimisht përhapin gënjeshtra, zakonisht duartrokiten dhe pranohen përmes influences mashtruese të Satanit.

Në rastin e profetit të vërtetë, e tillë është fuqia e Zërit Tim sa do të provokoj një reagim tepër të fortë. Në raste të tilla, njerëzit ose do ta mbështesin Fjalën Time me dashuri për të Vërtetën, ose do të më mohojnë Mua plotësisht.

Ata që më pranojnë Mua do të ndjejnë dashurinë Time ti preki shpirtrat e tyre në një mënyrë që do ti ndezi zemrat e tyre dhe kështu ata nuk do të kthehen mbrapsht.

Ata që më refuzojnë Mua, nuk do të më shpërfillin Mua. Në të kundërt ata do të më tallin Mua dhe do ta njollosin Fjalën Time me një ligësi që nuk përkon me virtytet Kristjane që ata pohojnë se i kanë.

Ata do të më dënojnë Mua duke thënë se Fjala Ime e Shenjtë e kundërshton Fjalën e Zotit ashtu si bënë kur Unë erdha në tokë.

Ata nuk do të kuptojnë se si Fjala ime krijon një reagim të tillë të fuqishëm. Ata janë tunduar nga Satani dhe nuk e kuptojnë. Ata e kanë humbur vigjëlencën dhe e lejojnë atë t'ja u mjergulloj dashurinë për Mua.

Askush nuk do ta shpërfilli Fjalën Time. Ata nuk do të munden. Sepse në të dyja rastet do të provokoj një reagim, ose do të jetë për dashuri ose për urrejtje.

Jesusi Juaj


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/they-will-deny-me-by-saying-that-my-holy-word-contradicts-the-word-of-god/

Wednesday, 25 July 2012

Jesusi: “Ju paralajmëroj. Feja për një Botë të Re do të duket nga jashtë një organizatë e mirë dhe e shenjtë e mbushur me dashuri dhe dhembshuri”

E Dielë, 8 Korrik 2012, ora 17:17

Bija Ime e dashur braktisja e madhe për të cilën kam folur tani po shtohet me shpejtësi në botë.

Në këtë kohë ajo po përhapet si një vello mbi Kishën Time të Shenjtë në tokë dhe i ka zënë pamjen si një mjergull e dendur.

Kjo është koha për ndarjen e madhe të Kishës Sime në dy kampe.

Nga njëra anë ju do të keni shërbëtorët e Mi të shenjtë dhe besnik që ndjekin mësimet e Mia dhe kurrë nuk devijojnë prej tyre.

Nga ana tjetër janë ata priftërinj dhe lidera të tjerë në Kishat e Mia Kristjane që janë të influecuar nga jeta moderne dhe që do ti shkatërrojnë Ligjet e Mia.

Ata përulen para presionit të njerëzve që kërkojnë prej tyre të tregojnë tolerancë në emër të Zotit duke i ndryshuar Ligjet e Zotit për t'ju përshtatur kërkesave të tyre njerëzore.

Ata janë të mbushur me krenari, arrogancë dhe ambicje të botës. Për ata nuk do të ketë rëndësi nëse i ndryshojnë Sakramentet e Shenjta për t'ju përshtatur një program mëkatesh.

Jo, ata do të bëjnë të mundur kryerjen e veprave të turpshme në Kishat e Atit Tim dhe të gjitha këto në emër të të drejtave civile dhe tolerancës.

Ata do ta falin mëkatin dhe do të më fyejnë Mua duke i parakaluar mëkate të tilla para Faltoreve Të Mia të Shenjta duke pritur që Unë ti përtyp këto vepra të tilla të ndyra.

Së shpejti ata do të heqin Sakramentet për t'ju përshtatur të gjithëve.


Në vënd të tyre do të bëhen mbrëmje festive dhe forma të tjera argëtuese.

Kjo do të bëhet kishë e një Bote të Re e cila do të mburret me një ndërtesë madhështore në Rromë por që nuk do të nderoj Zotin.

Ajo do të ndërtohet me simbolet sekrete satanike që të gjithë ti shohin dhe do të adhuroj bishën.

Çdo mëkat, i turpshëm para Atit Tim të dashur do të nderohet publikisht dhe miljona njerëz do ti pranojnë ligjet e tyre të shthurjes sikur janë të vlefshme në Sytë e Zotit.

Shërbëtorët e Mi të shenjtë që mbeten besnik ndaj Meje do të detyrohen të mbajnë Meshë në fshehtësi ose do të burgosen.
Ata do të bashkohen të fuqishëm dhe të mbushur me Shpirtin e Shenjtë do të vazhdojën të ushqejnë fëmijët e Zotit me Ushqimin e Jetës.

Ata duhet të bëjnë të sigurtë se të gjithë atyre që ata kanë në ngarkim, t'ju ofrohet mbrojtja e Vulës së Zotit të Gjallë. 

Koha është shumë e afërt tani për Tempullin e Ri të ndërtohet në nder të Bishës.

Kjo do të ndërtohet nën diktaturën e antikrishtit i cili do të futet në skenën botërore së shpejti si njeriu i paqes.

Mblidhuni së bashku të gjithë ju ndjekësit e Mi sa më shpejt të mundeni. Priftërinjtë e Mi që e njohin Zërin Tim, ju duhet të filloni pregatitjet për të bërë të sigurtë që Kisha Ime në Tokë të mund ti bëj ballë me fuqi persekutimit të do të vij.

Me kalimin e kohës qëndrat e strehimit do të jenë gati për ju për tu përdorur sepse Unë i kam udhëzuar ndjekësit e mi për disa kohë për të bërë të mundur që ato do tu shërbejnë qëllimeve tuaja.

Ky persekutim do të jetë i shkurtër dhe ju do ta kaloni edhe pse do të jetë i dhimbshëm.

Ju paralajmëroj. Feja e Botës së Re do të duket nga jashtë një organizatë e mirë dhe e shenjtë e mbushur me dashuri dhe dhembshuri.

Ajo do të shfaqi një pamje madhështore të tolerancës dhe do të lartësoj çdo mëkat të njohur ndaj Zotit. Do të shtrëmbëroj çdo mëkat që të duket sikur është i pranueshëm në Sytë e Zotit.

Por ju duhet ta dini se turpe të tilla më shkaktojnë Mua neveri dhe mjer ata që ndjekin këtë udhë të rrezikshme drejt mallkimit të përjetshëm.

Mëkati gjithmonë do të jetë mëkat në Sytë e Mi.

Koha nuk e ndryshon këtë. Rregullat e reja, për t'ju përshtatur dëshirave të njerëzve për qëllime të mëkatshme kurrë nuk do të pranohen nga Unë. 

Pregatituni tani për këtë mashtrim të madh sepse do të ndodhi shumë shpejt.

Jesusi Juaj.

Mesazhi origjjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/be-warned-the-new-world-religion-will-seem-on-the-outside-a-good-and-holy-organisation-full-of-love-and-compassion/

Tuesday, 24 July 2012

Jesusi: “Ata mund të mos dëgjojnë, por duhet t’ju jepet Fjala e Zotit”

E Shtunë, 7 Korrik 2012, ora 15:30

Bija Ime e dashur, kur Unë I kërkoj njerëzimit të dëgjoj Zërin Tim, lëndohem kur ata që thonë se më duan Mua, thonë se Unë kurrë nuk do të flisja në këtë mënyrë.

Vetëm po të dëgjonin, Zemra Ime do të ngihej dhe më shumë shpirtra do të shpëtoheshin.

Pregatitjet për Ardhjen Time të Dytë po jepen prej Buzëve të Mia Hyjnore përmes këtyre mesazheve.

Pregatitja për lindjen Time u bë gjithashtu e njohur përmes profetëve përpara, për të lajmëruar fëmijët e Zotit për ardhjen e Mesias.


Përse dishepujt e Mi në tokë refuzojnë të pranojnë se Ati Im do të dërgonte profetët e Tij për të lajmëruar Ardhjen Time të Dytë?

Sa pak dinë ata me të vërtetë mbi mënyrën se si Ati Im I Përjetshëm e pregatit njerëzimin për ngjarje të mëdha.

Klerikët e Mi, shërbëtorët e Mi të shenjtë, kanë nevojë të dëgjojnë thirrjen Time tani sepse Unë kam nevoj për ndihmën e tyre.

Prapë shumë nuk do të përgjigjen. Ata do të më refuzojnë Mua, përmes mesazheve të Mia.

Ata do ta kuptojnë të Vërtetën por vetëm kur të jetë tepër vonë.

Bija Ime kurrë mos ki frikë të publikosh mesazhet e Mia, përfshi ato që të duken të çuditshme apo të frikshme.

Ata mund të mos dëgjojnë, por duhet t'ju jepet Fjala e Zotit.

Nuk është për njeriun të vendosi që ti duhet të ndalosh përhapjen e Fjalës së Shenjtë të Zotit.

Mbylli veshët dhe mos i vë re opinionet tallëse sepse nuk janë të rëndësishme.

Ju që e quani veten Kristjanë dhe që hidhni tallje mbi Mesazhet e Mia, Unë ju them këtë.

Duke e thyer fjalën Time copë copë, duke i gjetur mesazhët e Mia fyese dhe duke e tallur Fjalën Time, ju e keni prerë kordonin që ju lidh me Zemrën Time.

Ju nuk mund ti pranoni mesazhet e Mia sepse ju mendoni se më njihni Mua dhe i dalloni Fjalët e Mia kur fliten. Në të kundërt, ju keni rënë pre e mashtruesit i cili ju verbon ndaj të Vërtetës.

Unë ju bëj thirrje të gjithëve ju, edhe njëherë, të më thërrisni Mua, Jesusin tuaj të dashur, dhe të më lejoni Mua t'ju hap zemrat tuaja.

Më lejoni Mua t'ju mbush me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë që ju të më njihni Mua.

Priftërinjve, Unë ju lutem ta kuptoni se koha ka ardhur për profecitë e Danielit të zbulohen dhe për Vulat në Librin e Zbulesës të hapen nga Unë, Qengji I Hyjit.

Kujtojeni veten për Premtimin Tim.

Unë do të vij përsëri për të gjykuar të gjallë e të vdekur.

Premtimi Im për t'ju sjellë jetën e përjetshme të gjithë atyre që janë besnik ndaj Meje është gati për tu zbuluar.

Ju duhet të siguroni se jeni mjaft të pregatitur për këtë Ngjarje të Lavdishme.

Jesusi Juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/they-may-not-listen-but-they-must-be-given-the-word-of-god/

Jesusi: “Një e treta e tokës do të shkatërrohet, kur ëngjëjt të hedhin zjarr nga të katër cepat e Qiellit”

E Premte, 6 Korrik 2012, ora 04:14

Bija Ime e dashur, kjo kohë është zgjedhur me qëllim që këto Mesazhet e Mia të Shenjta për botën, të dëgjohen nga çdo njeri, i ri apo i vjetër, në çdo shtet.

Shumë nga fëmijët e Zotit do të ngrihen dhe të dëgjojnë udhëzimet e Mia nëse do t'ju jepet mundësia për këto mesazhe.

Dijeni tani se ndryshimet kanë filluar ashtu si është profetizuar ku të mbjellat nuk do të japin më frut si më parë dhe stinët nuk do të jenë më të njëjta.

Këto ndryshime janë nga Dora e Atit Tim të Përjetshëm kur Ai sjell ligjet e reja në tokë të cilat do të dallohen nga çdo njeri.

Asgjë në botë që qeveriset prej ligjeve të natyrës do të mbetet e njëjtë si më parë.

Detet do të ngrihen, ujrat do të vërshojnë, toka do të tundet dhe dheu do të bëhet i tharë.

Ati Im do të shkaktoj një ndëshkim të rëndë për të ndaluar përhapjen e mëkatit, i cili është burimi i hidhërimit të Tij të madh.

Ato kombe që nuk do ti binden Ligjeve të Tij do të vuajnë shumë. Ata shumë shpejt do ta kuptojnë se mëkatet e tyre nuk do të tolerohen më dhe do të ndëshkohen.

Ndëshkimi i tyre është për të ndaluar ndotjen e shpirtrave të tjerë dhe nëse nuk i ndryshojnë metodat e tyre të shëmtuara, do të detyrohen ta bëjnë këtë përmes ndërhyrjes hyjnore.

Bija ime ti duhet ta përhapësh Fjalën Time sa më shpejt tani pasi Paralajmërimi po afron.

Shumë shteteve duhet t'ju jepet Libri I të Vërtetës që ata të pregatiten për Ardhjen Time të Dytë.

Koha për Ardhjen Time të Dytë do të jetë pas Paralajmërimit.

Ndëshkimet, të dërguara nga ëngjëjt në Qiell, sipas komandës së Atit Tim, kanë filluar në faza të ndryshme. Ato do të vazhdojnë të shtohen kur mëkati të vazhdoj të dali.

Beteja ka filluar dhe fazat e para mund të duken në shumë vënde.

Ju do të vini re shkatërrime klimatike që do të vërshojnë mbi tokë që sa vjen e rënkon me dhimbje prej degradimit të mëkatit.

Dridhja do të shtohet dhe komb pas kombi do të vuaj sipas njollës së mëkatit që e ka korruptuar bërthamën e saj.

Liderat që ndjekin anti-krishtin nuk do ti shpëtojnë Syrit të Atit Tim dhe do të shkatërrohen.

Ati Im I ndëshkon ata që drejtojnë qeveri të liga tani, me qëllim që të shpëtoj fëmijët e Tij prej mbërthimit të tyre djallëzor.

Ai nuk do të qëndroj pas dhe të shikoj se si këta lidera, që e ndjekin anti-krishtin i cili qëndron i fshehur në këtë kohë, të shkatërroj fëmijët e Tij.

Një e treta e tokës do të shkatërrohet kur ëngjëjt të hedhin zjarr nga të katër cepat e Qiellit.

Atëherë shumë do ta dinë se diçka nuk shkon dhe kjo është shkaktuar prej zemërimit të Atit Tim.

Prapë shumë akoma nuk do të mësojnë. Pas Paralajmërimit, shumë do të kthehen. Prapë shumë të tjerë nuk do të kthehen edhe kur do të gjithëve t'ju jepet prova se në cfarë gjëndje janë shpirtrat e tyre.

Prapë do të adhurojnë tërheqjen e rremë që ata mendojnë se toka ju ka ofruar. Vetëm se këtë herë joshtjet dhe idhujt e tyre material që ata adhurojnë do të bëhen më te turpshme dhe më të liga. Të gjitha mëkatet e tyre, që mund të shihen nga të gjithë ata që i njohin për çfarë janë, do të bëhen kaq të shëmtuara saqë fare pak nga fëmijët e Zotit do të jenë në gjëndje të durojnë ti shohin.

Çdo mëkat i neveritshëm do të shfaqet publikisht me urrejtjen për Zotin.
Çdo veprim do ta degradoj mëkatarin kaq poshtë sa do të filloj të sillet si kafshë.

Gjithë respekti për trupin e njeriut do të zhduket dhe çdo joshje dajllëzore do të valvitet që bota ta shikoj pa asnjë lloj turpi në shpirtrat e tyre.

Këta janë të burgosurit e Satanit. Të gjithë ata janë fëmijët e Zotit por që do ta humbasin shpirtin e tyre tek bisha.

Ndëshkimet janë pjesë e planeve të Zotit për të pastruar tokën, për të pastruar të dyja mëkatarin dhe vëndin ku ju ecni.

Vetëm kur toka të jetë e pastruar, mund të ndodhi Ardhja Ime e Dytë.
Lutuni, ndjekësit e Mi, për kurajon dhe qëndrueshmërinë për ti bërë ballë ndëshkimeve.

Ju kurrë nuk duhet të trëmbeni prej tyre, ushtria Ime, do të luteni për ato kombe dhe të ndihmoni në pastrimin që kërkohet për kthimin e njerëzimit.

Vula e Zotit të Gjallë do të mbroj secilin prej jush.

Është për shkak të dashurisë që Ati Im ka për të gjithë fëmijët e Tij, që Ai duhet ti ndëshkoj ata, sepse nëse nuk e bën, ata do të marshojnë përpara, padashur, drejt portave të Ferrit. 

Jesusi Juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/one-third-of-the-earth-will-be-destroyed-as-the-angels-pour-fire-from-the-four-corners-of-the-heavens/

Sunday, 22 July 2012

Hyji Atë: “Asnjë njeri nuk mund ta shpjegoj se si Unë e krijova universin apo njerëzimin, pavarësisht se sa përpiqen, sepse është e pamundur”

E Enjte, 5 Korrik 2012, ora 15:30

Bija Ime e dashur, më ndihmo Mua në pikëllimin Tim ndërsa lotoj për të gjithë fëmijët e Mi që refuzojnë ta pranojnë se Unë egzistoj.

Sa më qan zemra për ata.
Sa lotoj për shpirtrat e tyre të shkretë.

Edhe pse inteligjentë dhe të mprehtë sipas mënyrës njerëzore të të kuptuarit, ata nuk arrijnë të kapin të Vërtetën se kush Jam Unë.

Unë Jam fillimi.
Unë Jam krijuesi i gjithçkaje që gjendet.
Unë jam Ati I tyre, edhe pse ata më refuzojnë Mua.

Vetëm po të mund të shikonin të Vërtetën.

Sikur vetëm të më lejonin Mua t'ju prek zemrat e tyre që të mund t'ju tregoj mbrekullitë e Mia dhe planet e lavdishme që i presin ata.

Shumë nga këta shpirtra nuk më njohin Mua, edhe pse nuk është faji i tyre.

Këtyre shpirtrave do t'ju tregohet e Vërteta që ata të zgjedhin Udhën Time.

Atyre që ju është dhënë e Vërteta, por që lejojnë arsyen njerëzore dhe lavdinë e inteligjencës njerëzorë ti verboj ata, janë tani të humbur për Mua.

Shumë shpirtra të tillë do të kthehen por shumë të tjerë do ta refuzojnë Kupën e Shpëtimit  që do t'ju paraqitetet nga Biri Im I Dashur.

Bijtë e Zemrës Sime, Unë ju lutem. Më ndihmoni Mua të shpëtoj fëmijët e Mi të çmuar.

Lotët e Mi vërshojnë në këtë kohë dhe ju kërkoj ti sillni ata tek unë përmes Mëshirës Hyjnore të Birit Tim.

Shumë nga këta shpirtra përfshijnë të rinjtë që më refuzojnë Mua publikisht dhe të pabindur, me qëllim që t'ju tregojnë të tjerëve se sa të zgjuar janë.

Një respekt i egzagjeruar për inteligjencën njerëzore është një tundim i futur në shpirtrat e Fëmijve të Mi nga armiku.

Bisha i ka gëlltitur shpirtrat e fëmijve të Mi dhe ata nuk e kanë fare idenë se çfarë po ju bën ai.

Kaq shumë ëngjëj të rënë e bindin njerëzimin se inteligjenca njerëzore është pa të meta.

Kur njerëzimi beson, apo e bind veten se ai e di Ligjin Hyjnor të Krijimit, ai ka rënë në një kurth mashtrimi.


Asnjë njeri nuk mund ta shpjegoj se si Unë e krijova universin apo njerëzimin, pavarësisht se sa përpiqen, sepse është e pamundur.

Kur do të mësojnë ata?

Kur do ta shikojnë se ata fëmijët e Mi, ata shpirtra të pastër, të thjeshtë dhe të përulët që më pranojnë Mua, e kuptojnë të vërtetën e thjeshtë?

Ata nuk kanë nevoj për provë sepse e ndjejnë Dashurinë Time në zemrat e tyre të pastra, të cilat i lënë hapur për t'i mbushur me Hiret Hyjnore.

Unë Jam Zoti juaj, Krijuesi juaj dhe Ati Juaj I Natyrshëm.

Fëmijët e mi duhet të vijnë tek Unë përmes Birit Tim të Dashur dhe me anë të vullnetit të tyre të lirë. Unë nuk mund ti detyroj ata.

Ju, bijve te Mi ju është dhënë forca të ndihmoni në shpëtimin e shpirtrave të tyre.

Të gjithë ju që i përgjigjeni thirrjes Sime për të shpëtuar vëllezrit dhe motrat tuaja përmes lutjes dhe sakrificës, do t'ju jepen hiret të veçanta.

Fuqia Ime është e pafund.

Mbrekullitë e Mia, të bashkuara me vuajtjet dhe lutjete e fëmijve të Mi, do të përdoren për të shpëtuar shpirtrat e humbur nga vdekja e përjetshme.

Unë ju dua ju, fëmijët e Mi të dashur.

Ejani dhe më ndihmoni Mua të bashkoj familjen Time të dashur dhe ndihmoni Birin Tim ta mposhti bishën para se ajo të grabisi më shumë nga fëmijët e Mi.

Ati Juaj I Dashur
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-no-man-can-explain-how-i-created-the-universe-or-humanity-no-matter-how-they-try-for-it-is-impossible/

Friday, 20 July 2012

Virgjëra Mari: “Bijtë e mi, ju duhet ta dini se çfarëdo që të ndodhi në botë, është sipas komandës së Hyjit Më Të Lartë”

E Mërkurë, 4 Korrik 2012, ora 12:50

Bija ime ata që kanë qënë dëshmitar të mbrekullive të shfaqjeve të mia në tokë duhet ta dinë se koha për sekretet dhe profecitë e thëna do të shpalosen së shpejti.

Bijtë e Mi unë e kam treguar veten në botë disa herë për t'ju pregatitur për kthimin e lavdishëm të Birit tim.

Biri im po ju pregatit të gjithëve ju përmes vizionareve dhe profetëve me qëllim që ju të bëheni të vlefshëm për të marrë Dhuratën e Tij për jetën e përjetshme.

Ju kurrë nuk duhet të keni frikë për të ardhmen nëse besoni tek Biri im sepse Ai është Buka e Jetës dhe ju do të keni një të ardhme të re të mbrekullueshme.

Çfarëdo që të ndodhi në botë, bijtë e mi, ju duhet ta dini se janë sipas komandës së Hyjit më të Lartë.

Gjarpëri ka fare pak fuqi kundër Atit Tim.

Fuqia e gjarpërit forcohet vetëm nga ata që bien pre e mëkatit dhe i tundimeve që ai ju sjell përpara.

Njeriu bëhet një i burgosur kur ai mëkaton sepse fuqia e tij për t'i rezistuar mëkateve the ofendimeve të tjera kundër Atit Tim dobësohet.

Prandaj ai vazhdon të mëkatoj deri sa të jetë i gllabëruar në një errësirë që është kaq e thellë sa nuk mund të shpëtoj prej saj, pavarësisht se sa shumë përpiqet.

Bij, ju tani e keni për detyrë, prej dashurisë që keni për Birin tim, të ndihmoni këta shpirtra të shkretë.

Vetëm ju mund ti ndihmoni dhe ti shpëtoni ata sepse shumë prej tyre nuk do të jenë në gjëndje të shpëtojnë veten.

Ju jeni ushtarët që Biri im ka nevojë në këtë kohë. Do të jetë prej dashurisë që keni për Atë, që Ai do të hedhi hire të mëdha mbi shpirtrat e humbur kur ju I bëni thirrje për ndihmën e Tij përmes lutjeve tuaja.

Këtu është Fushata e Lutjes për të shpëtuar mëkatarët.

Fushata e Lutjes (64) 'Shpëto vëllezrit dhe motrat e mia'

Oh Shpëtimtari im më I dashur, Jesu Krisht,
Pranoje dhuratën time të lutjes dhe sakrificave për të ndihmuar
në shpëtimin e vëllezërve dhe motrave të mia
nga burgu i errësirës në të cilën janë,
Më lejo të ndihmoj për shpëtimin e shpirtrave të tyre.

Unë të lutem ti falësh ata për mëkatet e tyre dhe të kërkoj
Ti mbushësh shpirtrat e tyre me Shpirtin e Shenjtë,
Që të vrapojnë në krahët e Tu si në një strehë
për të cilën kanë shumë nevojë,
para se të humbasin përgjithmonë.

Unë të ofroj si dhuratë dorëzimin tim
në shërbim të përulët dhe mirënjohje
për shpirtra të tillë.
Amen
Bijtë e mi, ju jeni një me Birin tim.

Dashuria juaj i sjell Atij ngushëllim të madh dhe sakrificat dhe lutjet tuaja do ta ndihmojnë Atë për ta sjellë gjithë njerëzimin në shpëtimin e Parajsës së Tij të Re në tokë.

Vetëm atëherë Familja e Shenjtë e Hyjit Më Të Lartë mund të ri-bashkohet dhe të jetoj në paqe përgjithmonë.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-whatever-happens-in-the-world-children-you-must-know-that-god-the-most-high-is-in-command/

Thursday, 19 July 2012

Jesusi: “Vuajtja më e keqe nga të gjitha është boshllëku shpirtëror ku ju nuk mund të ndjeni aspak dashuri për Mua, Jesusin tuaj”

E Martë, 3 Korrik 2012, ora 20:00

Bija Ime e dashur, kur Unë ju dërgoj prova të tilla si boshllëku shpirtëror, ju duhet të mësoheni t'i dalloni ato si të tilla.

Ju, gjithashtu, duhet ta pranoni se kur ju e duroni një thatësirë të tillë të shpirtit, se kjo është për një arsye. Arsyeja është për të shpëtuar shpirtrat përmes vuajtjeve të tilla.

Shumë shpirtra besojnë se vuajtja është një nga këto dy gjërat.
E para është persekutimi i jashtëm që do të pësohet për shkak të veprave tuaj.
Pastaj vjen vuajtja vizike, e ofruar lirisht tek Unë, si një dhuratë, për të shpëtuar miliona shpirtra.

Dhe vuajtja më e keqe nga të gjitha është boshllëku shpirtëror ku ju nuk mund të ndjeni aspak dashuri për Mua, Jesusin tuaj, dhe kur asnjë numër lutjesh nuk mund tju çliroj nga burgu i dëshpërimit.

Provojeni sa të doni, lutja do të bëhet torturuese.
Provojeni sa të doni të ndjeni dashuri dhe ndushëllim për Mua dhe ju do të mundoheni.

Kjo është një formë braktisje shpirtërore ku Unë dukem se jam kaq larg sa ju nuk mund të më arrini Mua dot më.


Ajo që ju nuk e dini është kjo.

Kjo është një Dhuratë, një hir prej Meje. Ju ngre ju lart para Syve të Mi dhe sprovat dhe vuajtjet që ju duroni janë të lejuara prej Meje për arsye të dashurisë suaj bujare dhe të pastër për të shpëtuar shpirtrat e nxirë.

Mund të duket e padrejtë se sa më pranë ju afroni pranë Zemrës Sime të Shenjtë, aq më shumë ju vuani persekutimin Tim për shkak të mëkateve të njerëzimit.

Vetëm ata me zemër të pastër të përulur, me aspak vëmëndje për vetveten, kur më vendosin Mua para të gjithë atyre që janë në këtë tokë, mund ta durojnë dhimbjen Time.

Shpirtra të tillë janë zgjedhur me kujdes nga Unë dhe do të punojnë me Mua, përmes kësaj dhurate vuajtje për të më ndihmuar Mua në Planin Tim për Shpëtim.

Kurrë mos ki frikë bija Ime se Unë nuk do të jem atje. Ju nuk mund ta ndjeni praninë Time, të më shikoni Mua apo të ndjeni një dashuri të thellë për mua si mund ta bënit normalisht, por Unë jam përkrah jush.

Gjithmonë të keni besim tek Unë, ndjekësit e Mi të dashur, madje edhe kur e keni të vështirë të luteni.

Të keni besim tek Unë kur ju e ndjeni një dëshirë për Mua, që as nuk mund të përmbushet apo të shuhet, pavarësisht se sa shumë provoni të komunikoni me Mua.

Dijeni se kur kjo ndodh, Unë jam shumë më pranë se sa e kuptoni.

Dijeni se do të jetë në këto kohë që Unë ju ngre të bëheni një ushtar i vërtetë, luftëtar i vërtetë në betejën Time për të shpëtuar shpirtrat.

Unë ju dua ju. Kurrë mos hiqni dorë. Kurrë mos u ndjeni të zhgënjyer sepse Unë gjithmonë eci me ju.

Dita do të vij kur vuajta do të harrohet. Në vënd të saj do të ketë gëzim që do të përshkoj mbarë botën dhe që do të bëhet e mundur vetëm për arsye të sakrificave tuaja për të gjithë fëmijët e Zotit që kanë nevoj për ndihmën tuaj.

Jesusi juaj.

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-worst-suffering-of-all-is-the-spiritual-emptiness-where-you-cannot-feel-one-ounce-of-love-for-me-your-jesus/

Tuesday, 17 July 2012

Jesusi: “Fjala Ime është Fjala Ime. Asnjë njeri nuk mund ta mbroj Fjalën Time, sepse është e gdhëndur në gur”

E Hënë, 2 Qershor 2012, ora 06:00

Bija Ime e dashur është e rëndësishme që ndjekësit e Mi të qëndrojnë të duruar.

E ardhmja kurrë nuk duhet të nxitohet.

Planet e vendosura nga Ati Im I Përjetshëm do të zhvillohen natyrshëm sipas Providencës Hyjnore.

Koha që ju është dhënë për të më ndihmuar Mua në pregatitjen e njerëzimit për Mëshirën Time të Madhe është shumë e çmuar. Është një kohë gjatë së cilës shumë do të shpëtojnë përmes lutjeve tuaja.

Shpresa, besimi dhe dashuria për Mua, Jesusin tuaj të dashur, do t'ju mbështesin në misionin tuaj.

Kur ju të jeni dëshmitar për mizoritë përpara jush, kur gjithçka që qëndron për nderin Tim po shkatërrohet, ju do ta kuptoni se koha po afrohet.

Ju duhet të kujtoni se këto gjëra duhet të ndodhin dhe se detyra juaj është që ta luftoni dhe t'i rezistoni armikut si pjesë e ushtrisë Sime.

Ushtria Ime do të pajiset me Dhuratat Hyjnore dhe do ti  përfshij të gjithë ata që janë në errësirë.

Pregatitjet marrin kohë. Lutja ju sjell më pranë Zemrës Sime të Shenjtë dhe i mbush shpirtrat tuaj me oksigjenin që ju nevojitet për të mbijetuar në betejën përpara.

Ndërsa bëheni më të fortë me hiret që Unë ju jap, do të bëhet më e lehtë për të identifikuar armiqtë tuaj që urrejnë gjithçka që ka të bëj me Mua. Kjo do t'ju shkaktoj dhimbje, lëndim dhe zemërim por ju duhet të qëndroni me dinjitet në Emrin Tim gjatë gjithë kohës.

Kur ju të sfidoheni në Emrin Tim ju duhet të reagoni me dashuri. Kurrë mos provoni të analizoni Mesazhet e Mia sepse ju nuk keni nevojë ta bëni këtë.

Fjala Ime është Fjala Ime. Asnjë njeri nuk mund ta mbroj Fjalën Time sepse ajo është e gdhëndur në gur.

Çdo njeri që provon ta thyej Fjalën Time apo të hedhin balte mbi të,  do të dështojnë sepse ata janë të pafuqishëm kundrejt Fjalës Sime të Shenjtë.

Tani që ju e njihni Zërin Tim, ju duhet të njihni dhimbjen që pritet ta duroni kur të shpallni Fjalën Time në këto kohë.

Përmëndeni Emrin Tim sot, madje dhe mes të ashtuquajturve Kristjanë dhe do të ketë një heshtje të sikletshme.

Flisni hapur për të mirën dhe të ligën dhe do të talleni.

Vëreni në dukje se si mëkati mund ti shkatërroj fëmijët tuaj dhe ju do të pyeteni – çfarë është mëkati?


Sot shumë veta nuk e dinë se çfarë është mëkati. Shumë e pranojnë mëkatin si një pjesë normale, një cilësi e pranueshme ne jetën e tyre.

Ata janë të kënaqur të mos e vënë re mëkatin sepse ju jep atyre lirinë për të ndjekur kënaqësi të tjera, të idealizojne zotat e rremë dhe të përmbushin joshjet e tyre.

Jo, ata nuk duan të dëgjojnë sepse nuk u përshtatet atyre.

Ju ndjekësit e Mi të dashur do të dukeni sikur jeni të fiksuar me dashurinë për fenë dhe një dashuri për Zotin që sot është pak e frytshme para syve të të verbërve.

Kjo është edhe arsyeja që ju duhet të pregatiteni. Kjo është ajo që ju duhet të jeni të fortë. Do të jetë pikërisht për këta shpirtra që ju duhet të luteni dhe të më ndihmoni Mua t'i shpëtoj.

Duke i lejuar shpirtra të tillë t’ju shqetësojnë, lëndojnë apo fyejnë ju, është humbje kohe.

Përgjigjuni me dashuri dhe me një qetësi me dinjitet.

Kurrë mos kini frikë të më shpallni Mua por kurrë mos më detyroni Mua mbi këta shpirtra në një mënyrë të tillë që ata do t'ja mbathin nga ju. Në të kundërt, silli ata tek Unë përmes lutjeve dhe vuajtjeve tuaja.

Unë ju bekoj ju, ushtria Ime e fortë dhe trime.
Unë ju dua ju.
Unë eci me ju në çdo cep ju ngjisni për të më sjellë Mua shpirtat.

I dashuri juaj, Jesu Krishti.

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/my-word-is-my-word-no-man-can-defend-my-word-for-it-is-cast-in-stone/

Monday, 16 July 2012

Jesusi: “Sakramentet e Rrëfimit të Shenjtë, Pagëzimit, Martesës dhe Eukaristisë së Shenjtë duhet të ruhen”

E Dielë, 1 Korrik 2012, ora 15:45

Bija Ime e dashur sa më dërrmon mëkati në këtë moment dhe sa e vuaj torturën e refuzimit.

Koka Ime po dërrmohet si gjëmbat në Kurorën Time po ashtu si dhe Kreu i Kishës Sime, Prifti Im I Shenjtë në tokë, po vuan dhimbjen përmes persekutimit që ai po duron në duart e armiqve të tij.

Kisha ime në tokë, Trupi Im në tokë, janë një. Kryqëzimi po pregatitet.

Doktrinat e Kishës Sime, ashtu si mësimet e Mia në tokë u bënë copë copë nga ata Farizenjtë dhe ata që mendonin se e njihnin Fjalën e Atit Tim më shumë se sa Unë, shumë shpejt do të flaken mënjanë.

Ju të gjithë duhet të luteni për Kishën Time në tokë. Ju gjithmonë duhet të kujtoni se asnjë doktrinë tjetër nuk egziston përveç asaj të shpallur nga Unë gjatë kohës Sime në tokë.

Ajo që është e Vërteta kurrë nuk do të ndryshoj, sepse po të ndodhi, ju do të detyroheni të përtypni një gënjeshtër.

Bija Ime kurrë mos i lejo ata që vazhdojnë ta refuzojnë Fjalën Time në këtë kohë të të dekurajojnë ty, apo ndjekësit e Mi për të më ndihmuar Mua në shpëtimin e Kishës Sime në tokë.

Sepse kur armiku të sulmoj Kishën Time, ju duhet të bashkoheni për të bërë të sigurtë që Ungjilli po përhapet deri në fund të botës.

Sakramentet e Rrëfimit të Shenjtë, Pagëzimit, Martesës dhe Eukaristisë së Shenjtë duhet të ruhen. Madje dhe këto do të jetë e vështirë t'i keni.


Shërbëtorët e Mi të shenjtë që më duan Mua duhet të fillojnë pregatitjet tani. Shumë shpejt ju do të ndaloheni t'ju ofroni Dhurata të tilla fëmijve të Zotit.

Koha për pregatitjen ka filluar.

Më lejoni t'ju udhëzoj, drejtoj dhe ndihmoj për të sjellë Kishën Time të Mbetur drejt portave të Parajsës.

Jesusi juaj i dashur

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-sacraments-of-the-holy-confession-baptism-marriage-and-the-holy-eucharist-must-be-preserved/

Virgjëra Mari: “Kaq shumë fe të rreme dhe doktrina falso të krijuara prej imagjinatës së njerëzimit tani po mbushin tokën”

E Premte, 29 Qershor 2012, ora 09:20

Bija ime, një errësirë e tmerrshme bie mbi botën kur braktisja që e ka mbërthyer po thellohet më tepër.

Dashuria për Zotin është flakur tutje.

Dashuria për Birin tim është venitur dhe në vënd të saj është dashuria për vetveten.

Lakmia dhe dashuria për fuqi kane mbushur shpirtrat ngado dhe ndjekja për dashurinë për vetveten është admiruar dhe pranuar si një mënyrë e drejte për të jetuar jetën tonë.

Bij, duhet që në një kohë të tillë ju duhet të luteni për të ndihmuar në ndriçimin e atyre shpirtrave që janë në errësirë.

Ata nuk e dinë të Vërtetën e Sakrificës së Birit tim apo se çfarë do të thotë Kryqëzimi i Tij i tmerrshëm.

Dhurata e Tij e Shpëtimit është flakur tutje sikur nuk ka ndodhur kurrë. Ata që janë të vetëdijshëm për kuptimin e Vdekjes së Tij në Kryq, kanë vendosur të kërkojnë Zotat e rremë të ndryshëm për t'ju sjellë atyre paqe. Ata kurrë nuk kanë për ta arritur një paqe të tillë.

Paqja e shpirtit mund të sillet vetëm përmes besnikërisë dhe lutjes tek Biri im.

Vetëm të pastrit në zemër dhe të përulurit, që e vënë besimin e tyre të plotë tek Ai, mund të kenë jetën e përjetshme.

Kaq shumë fe të rreme dhe doktrina falso, të krijuara prej imagjinatës së njerëzimit, tani mbushin tokën.

Sa shumë po drejtohen nga besime falso të rrezikshme që do ti çojnë shpirtrat e humbur drejt Ferrit.

Ëngjëjt e rënë janë kudo bijtë e mi. Të qëndroni në gadishmëri sepse ata do të vënë në shënjestër, të gjithë ata që më nderojnë mua, Nënë tuaj të Dashur, me qëllim që t'ju ngatërrojnë.

Ata do t'ju pengojnë ju së luturi. Ata do të mbjellin dyshime të vazhueshme rreth Dashurisë së Zotit në mëndjet tuaja. Ata do t'ju shpërqëndrojnë me tundimet e ndjenjave. Do të duhet shumë lutje për t'i mbajtur ata larg.

Rosarja ime është mbrojtja juaj më e rëndësishme.

Biri im, në këtë kohë, po ju dhuron shumë hire atyre që i vënë vëshin, i dëgjojnë, dhe i pranojnë Mesazhet e Tij të Shenjta për botën.

Ai e bën këtë për t'ju dhënë forcë dhe qëndrueshmëri në këtë mision për të shpëtuar njerëzimin nga mallkimi i përjetshëm.

Pranojini këto hire, Bijtë e mi, me dashuri sepse ju jeni shumë të veçantë që jeni zgjedhur për ta ndjekur Atë në këtë kohë.

Si Kisha e Tij e Mbetur në tokë ju keni nevojë për bukën e jetës gjatë gjithë kohës sepse nuk do ta keni këtë udhëtim të lehtë.

Këtu është një Fushatë Lutje e veçantë për t'ju mbajtur të fortë në misionin tuaj.

Fushata e Lutjes (63) Më mbro në këtë udhëtim

Nëna ime e dashur e Shpëtimit, Unë të kërkoj të lutesh
Që unë të marr Ushqimin e Jetës për më mbrojtur në këtë udhëtim
Për të ndihmuar në shpëtimin e të gjithë fëmijve të Zotit.
Të lutem ndihmoi të gjithë ata
që janë mashtruar nga idhujt dhe zotat e rremëQë ti hapin sytë ndaj të Vërtetës së Vdekjes së Birit tënd në Kryq
Për të shpëtuar secilin nga fëmijët e Zotit
dhe t'i sjelli atyre jetën e përjetshme.
Amen

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-so-many-false-religions-and-false-doctrines-created-out-of-the-imagination-of-humanity-now-infest-the-earth/

Sunday, 15 July 2012

Jesusi: “ Kisha Ime duhet të ketë besim tek Unë. Ata duhet t’i heqin prangat e frikës dhe dyshimit dhe të më lejojnë Mua të njihem”

E Enjte, 28 Qershor 2012, ora 15:00

Bija Ime e dashur duhet të dihet se ata që pohojnë se vijnë në Emrin Tim, si profetë, por që nuk flasin me gjuhën e Qiellit, po shtohen në numër.

Kaq shumë nga këta shpirtra janë të infektuar nga ëngjëjt e rënë dhe flasin me ton të përshtatur me kujdes por edhe dashamirës, që të kujton atë që do të pritej të ishte Zëri Im I Shenjtë.

Oh sa janë mashtruar tani ndjekësit e Mi të devotshëm dhe sa të hutuar do të jenë. Kujt duhet t'i besojnë? Kë duhet të ndjekin? Kë duhet të besojnë?

A nuk thashë se shumë do të vijnë në Emrin Tim dhe pak do të flasin me Zërin Tim?

Janë më pak se 20 ata që kanë lejën t'i shpërndajnë botës Fjalën e Zotit dhe kjo përfshin edhe ata që marrin mesazhet hyjnore nga Qielli prej Nënës Sime të dashur.

Shumë vizionarë të tjerë janë të pranishëm gjithashtu në botë por misioni i tyre është i ndryshëm.

Roli i tyre mund të jetë ai i lutjeve të përditshme për të ndihmuar në shpëtimin e njerëzimit, apo ai i vuajtjeve personale të ofruara tek Unë si një dhuratë për të shpëtuar shpirtrat nga Satani. Duke vuajtur në këtë mënyrë, me dëshirë, e dërrmojn fuqinë e Satanit mbi shumë shpirtrat e njerëzve. 

Profetët e Mi janë të pakët dhe ju do t'i njihni ata prej Zërit Tim të vërtetë që do t'i godasi zemrat dhe shpirtrat e fëmijve të Zotit në një mënyrë që do të jetë e pamundur ta injorojnë.

Mesazhet e Mia për botën këtë herë do të jenë të detajuara dhe do të zbulojnë të vërtetën kurrë të thënë më parë.

Shumë nga ato që ju jap Unë tani është thjesht për t'ju kujtuar mbi Mësimet e Mia.

Shumë nga ajo që ju paraqes tani është ushqimi i jetës, i dhënë përmes Fushatës së Lutjeve, për të ndihmuar për shpëtimin e shpirtit tuaj dhe të tjerëve në Ardhjen Time të Dytë.

Shumë mesazhe të tjera që ju janë dhënë të tjerëve, do të jenë të ngjajshme por nuk di të kenë kaq shumë detaje.

Misionet e tyre janë po aq të rëndësishme sepse ata do të konvertojnë shpirtrat.

Gjithmonë duhet ta kujtosh këtë. Unë po përpiqen t'ju tregoj se sa shumë Unë ju dua dhe dëshiroj të zbuloj të Vërtetën e egzistencës Sime.

Prova e kësaj do të zbulohet më në fund tek të gjithë fëmijët e Zotit së shpejti.

Ju lutem të mos grindeni mes njëri tjetrit duke u përpjekur t'ja kaloni njëri tjetrit në drejtim të njohurive tuaja shpirtërore.

E Vërteta është kjo.

Asnjë njeri nuk e njeh të Vërtetën e përmbajtur në Vulat e fshehura në Librin e Zbulesës.

Si ju kam thënë më parë, ato ishin të mbyllura, në Librin e Të Vërtetës, deri tani në ditët e fundit.

Unë, Jesu Krishti, Qengji I Zotit, I hap tani këto për t'ju pregatitur për Mbretërinë Time të Re.

Juve ju është dhënë Shkrimi I Shenjtë për t'ju pregatitur dhe tani ju duhet të më lejoni Mua, Mbretin e gjithë Njerëzimit, t'ju tregoj të Vërtetën e asaj që do të vij.

Duke e bërë këtë, Unë do të jem në gjëndje t'ju drejtoj përmes asaj që do të jetë një zonë mashtrimi, persekutimi dhe urrejtje.

Më lejoni Mua, të gjithë ju, përfshi të gjithë pjestarët e Kishës Sime në Tokë, t'ju kaloj ju përmbi këto vështirësi të fundit dhe t'ju çoj drejt Jetës së Përjetshme.

Kisha Ime duhet të ketë besim tek Unë. Ata duhet t'i heqin prangat e frikës dhe dyshimit dhe të më lejojnë Mua të njihem përmes këtyre mesazheve.

Dallojeni Dashurinë Time në formën e saj të pastër dhe të thjeshtë.

Dashuria Ime nuk është e komplikuar dhe e maskuar me rrokje mistike.
Është e thjeshtë për ju ta shikoni por e mbushur me dhembshuri të tillë që do të përshkoj ty si një flakë mirënjohje pasi ta kesh hedhur poshtë mburojën e krenarisë dhe frikës.

Kur ju e bëni këtë, do të jetë më e lehtë për ju të më ndiqni Mua, Jesusin Tuaj.

Unë erdha si Shpëtimtar herën e parë.

Unë erdha, përsëri, si Shpëtimtar këtë herë të fundit. Vetëm se këtë herë detyra Ime është madje dhe më e rëndë.

Dashuria për Zotin ka vdekur në botë. Është vetëm një shkëndijë.

Nëse Ardhja Ime e Dytë do të ndodhte tani, fare pak do të hynin në Parajsë.

Paralajmërimi, Dhurata Ime e Mëshitës Sime Hyjnore do të ndihmoj në konvertimin e shumë njerëzve.

Më ndihmoni të pregatis turmën Time. Unë kam nevojë për Kishën Time në tokë, së bashku klerikët dhe besimtarët, të më ndihmojnë Mua të shpëtoj të gjithë fëmijët e Zotit.

Ju lutem pranojeni Dorën Time kur Unë e shtrij dhe e përhap Thirrjen Time tek të gjitha kombet.

Ejani me Mua, Jesusin tuaj të dashur.

Më ndiqni Mua këtë herë.

Mos më refuzoni Mua ashtu si bënë Farizenjtë.

Këtë herë ju duhet ta njihni Zërin Tim.

Ju duhet ta dini tani se si flas Unë sepse ju është dhënë Shkrimi I Shenjtë.

Jesusi Juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/my-my-church-must-trust-me-they-must-remove-their-shackles-of-fear-and-doubt-and-allow-me-make-myself-known-through-these-messages/