Friday, 24 June 2016

Virgjëra Mari: Dhimbjet e lindjes kanë filluar

E Martë, 27 Dhjetor 2011, në 14:00
Fëmija im, dhimbjet e lindjes kanë filluar.
Koha ka ardhur për lindjen e një Bote të Re, një Fillimi të Ri.
Shumë ndryshime do të ndodhin tani në Tokë të tilla siç nuk janë dëshmuar më parë.  
Ati im qiellor po e dërgon Birin tim të dashur, Jezu Krishtin që edhe një herë ta shpëtojë njerëzimin nga ligësia e tij.
Ti, bija ime, do të dëshmosh një seri ngjarjesh, të cilat tashmë të janë treguar.
Ti nuk duhet të kesh frikë sepse ky pastrim është thelbësor për ta zgjuar njerëzimin, nëse shpirtrat duhet të shpëtohen.
Shenjat do të fillojnë ashtu siç parashikohet. Fëmijët e mi duhet t’i pranojnë këto ndryshime me një zemër të përulur dhe të penduar.
Lutuni, lutuni që shpirtrat të heqin dorë nga mëkati i krenarisë dhe të kërkojnë falje për fyerjet e tyre kundrejt Hyjit Atë.
Mosarritja për ta shpenguar vetveten do të çojë në një ndëshkim të rëndë.
Mëshira e Birit tim është kaq e madhe sa Ai do t’i japë kohë fëmijëve të mi që të pendohen.
Por ju duhet të luteni tani për të gjithë shpirtrat që ata të jenë të denjë për të hyrë brenda Epokës së Re të Paqes.
Nëna juaj e dashur
Maria, Mbretëresha e Qiellit