Friday, 17 June 2016

Virgjëra Mari: Plani për ta shpenguar njerëzimin, për Ardhjen e Dytë është i kompletuar

E Enjte, 22 Dhjetor 2011, në 09:30
Fëmija im, bota duhet të përgatitet për Birin tim përmes lutjes.
Plani i Birit tim të shtrenjtë për ta shpenguar njerëzimin për Ardhjen e Dytë është i kompletuar.
Është dhënë kohë për të lejuar që besimi të përhapet përmes këtyre dhe Mesazheve të tjera Hyjnore.
Madje edhe një grup i vogël të Krishterësh të përkushtuar, të cilët luten për ata që e mohojnë Birin tim, mund t’i shpëtojnë këta shpirtra.
Ti, bija ime, duhet t’iu kërkosh sa më shumë ndjekësve të jetë e mundur që të luten për imunitet për këta shpirtra të gjorë në mëkat.
Unë iu kërkoj të gjithë ndjekësve të Birit tim që kurrë të mos e humbasin shpresën për të gjithë njerëzimin.
Shumë shpirtra të gjorë nuk e kuptojnë se çfarë po bëjnë kur ata e mohojnë Ekzistencën e Hyjit Atit Qiellor.
Mendjet e tyre janë të diktuara nga logjika njerëzore ku të gjitha gjërat bazohen në faktin se si ato shihen me sy të lirë.
Ata nuk arrijnë ta kuptojnë se Toka është thjesht një planet, që qe krijuar nga Hyji për fëmijët e Tij. Ai është vetëm një vend i përkohshëm.
Parajsa e Re është Trashëgimia e tyre e Vërtetë.
Lutuni, lutuni, lutuni për këta fëmijë në mënyrë që Shpirti i Shenjtë t’ua prekë shpirtrat e tyre dhe të ndezë dashuri në zemrat e tyre për Birin tim.
Kurrë mos e harroni se Krishtlindja është një Festë e Shenjtë për ta celebruar Shpëtimtarin i Cili qe dërguar për t’ju dhënë ju, të gjithë fëmijëve të mi, jetën e përjetshme.
Nëna juaj e Bekuar
Mbretëresha e Qiellit
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/12/22/virgin-mary-plan-to-redeem-mankind-for-second-coming-is-complete/