Tuesday, 13 March 2012

Libri i së Vërtetës po të zbulohet ty, lajmëtarit të shtatë për kohët e fundit

E Hënë, 5 Mars 2012, në 15:30
Bija Ime fort e dashur, Unë vij sot për të të ngushëlluar në këtë kohë mundimesh që të sulmojnë nga çdo anë.
Dije se Gjon ungjilltarit iu qe dhënë libri i pavulosur – libri i së vërtetës – që bota ta dëgjonte tani në këto kohë.
Ky libër iu qe dhënë atij i pavulosur sepse vulat ishin tashmë të hapura. Ato pastaj qenë mbyllur për të mos u zbuluar deri në fund.
Kjo kohë ka ardhur që ti ta hapësh Librin e së Vërtetës dhe të zbulosh përmbajtjen në të për të gjithë fëmijët e Hyjit, që t’i përgatisin shpirtrat e tyre për jetën e përjetshme.
Libri i së Vërtetës po të zbulohet ty, lajmëtarit të shtatë për kohët e fundit.
Me anë të tingullit të zërit tënd e vërteta më në fund do të zbulohet dhe misteret e përmbajtura në Librin e Zbulesës do t’i paraqiten një bote mosbesuese.
Por jo për shumë gjatë. Pavarësisht nga braktisja e besimit, që do t’i ndikojë jo vetëm besimtarët por edhe shërbëtorët e shenjtë brenda kishës, koha për rrëfimin e madh është pranë.
Kur ky të ndodhë një herë e mirë, një konvertim i madh do të ndodhë në mbarë botën.
Atëherë ata do të jenë të uritur për të vërtetën e përmbajtur në librin e pavulosur që i është premtuar botës për këto, kohët e fundit.
Ti je lajmëtarja që të është dhënë detyra jo vetëm për ta përgatitur botën për shpëtimin e shpirtrave, por që gjithashtu do të shpallësh mbretërinë Time.
Jezusi juaj i dashur