Friday, 30 March 2012

Martesa midis të njëjtit seks – një mëkat i rëndë

E Premte, 16 Mars 2012, në 22:20
Bija ime fort e dashur, dhimbja dhe vuajtjet e ndjekësve të Mi të gjorë, të cilëve iu duhet të shikojnë të pafuqishëm ligjet e reja në kundërshtim me mësimet e Mia, po arrijnë nivele të papara në botë. 
Jo vetëm që ju duhet ta dëshmoni mëkatin, fëmijë, por ju pastaj duhet të shikoni se si jua paraqesin mëkatin duke ju detyruar ta pranoni atë sikur të ishte njerëzore.
Unë i referohem një mëkati në veçanti, martesës midis të njëjtit seks, e cila po paraqitet si një e drejtë e natyrshme.
Më pas do të pritet që ju ta pranonit këtë neveri të vënë para Fronit të Atit Tim në një kishë.
Duke mos mjaftuar për këta njerëz që ta lejojnë martesën midis të njëjtit seks në sytë e ligjit, ata më pas duan ta detyrojnë Hyjin Atë që t’iu japë atyre bekimin e Tij. Ai kurrë nuk do ta bëjë këtë sepse është një mëkat i rëndë në sytë e Tij.
Si guxojnë këta njerëz të mendojnë se është e pranueshme që ta ekspozojnë këtë akt të neveritshëm në Kishat e Atit Tim?
Fëmijë , Unë e dua çdo shpirt.
Unë i dua mëkatarët.
Unë e përçmoj mëkatin e tyre por i dua mëkatarët.
Aktet seksuale midis personave të të njëjtit seks janë të papranueshme në sytë e Atit Tim.
Lutuni për këta shpirtra sepse Unë i dua ata, por nuk mund t’ua jap hiret që ata dëshirojnë.
Ata duhet ta dinë, se pavarësisht se sa shumë të përpiqen për t’i lejuar martesat midis të njëjtit seks, ata nuk janë të pranuar që të marrin pjesë në Sakramentin e Shenjtë të martesës.
Një Sakrament duhet të vijë prej Hyjit. Rregullat për marrjen e Sakramenteve duhet të dalin prej Mësimeve të Atit Tim.
Ju nuk mund ta detyroni Atin Tim, Hyjin Më të Lartin, që t’ju japë bekimin e Tij, apo të merrni pjesë në Sakramentet e Tij të shenjta, nëse ato nuk respektohen sipas mënyrës së përcaktuar për to.
Mëkati tani po i paraqitet botës si një gjë e mirë.
Siç e kam thënë edhe më parë, bota tani është mbrapsht.
E mira është e paraqitur si e ligë dhe ata njerëz që përpiqen të jetojnë sipas ligjeve të Hyjit Atë, pësojnë tallje.
E liga, pavarësisht se si ju e vishni, nuk mund të kthehet në një vepër mirësie në sytë e Atit Tim.
Ati Im do t'i ndëshkojë ata që vazhdojnë t’i valëvisin mëkatet e tyre përpara Tij.
Kijeni parasysh këtë paralajmërim, sepse mëkatet tuaja, të cilat kryhen kur ju refuzoni që t’i bindeni Hyjit, nuk do të falen dhe nuk mund të falen.
Kjo sepse ju refuzoni që ta pranoni mëkatin për atë çfarë është.
Shpëtimtari juaj
Jezu Krishti

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/03/16/same-sex-marriage-a-grave-sin/