Friday, 10 October 2014

Nëna e Shpëtimit: Ligjet e Zotit shumë shpejt do të përmbysen nga miljona

E Hënë, 6 Tetor 2014, në 13:55

Bijtë e mi të dashur, 10 Urdhërimet e dhëna nga Zoti kurrë nuk mund të ri-shkruhen, sepse kjo do të ishte një sakriligj. Njeriu kurrë nuk mund ta ngacmoj Fjalën dhe dita do të vij kur Zemërimi I Zotit do të zbres mbi njerëzimin, kur 10 Urdhërimet të konsiderohen nga njeriu të jenë me të meta. Kur kjo të ndodhi, dijeni se Fjala e Zotit nuk do të nderohet më dhe se njerëzimi do të shkoj drejt një gabimi të rëndë.

Asnjë njeriu, asnjë shërbëtori të të shenjë, nuk i është dhënë autoriteti t’i përmbysi 10 Urdhërimet apo Fjalën e Zotit. Asnjë justifikim nuk mund të bëhet ndonjëherë për të mohuar të Vërtetën e Fjalës së Zotit. Ligjet e Zotit shumë shpejt do të përmbysen nga miljona njerëz. Pastaj, të gjithë ata që do ta besojnë mashtrimin, i cili do të krijohet si rezultat i kësaj, do të verbohen nga errësira. Shpirti I Shenjtë kurrë nuk mund t’i ndriçoj ata që e mohojnë Fjalën apo që e tolerojnë mëkatin. Kur Shpirti I Shenjtë nuk është më i pranishëm, dhe kur Fjala është ndryshuar, për t’ju përshtatur nevojave personale te njeriut, atëherë çdo ligj i ri nuk do të ketë kuptim në Sytë e Zotit.

Armiqtë e Zotit do të lëvizin shpejt për ta përmbysur të Vërtetën dhe Kisha e Birit Tim do të ndahet në dy pjesë. Ata që me besnikëri do ta mbrojnë të Vërtetën do të shahen që flasin për atë. Ata që shprehin blasfemi dhe i deklarojnë këto të jenë e Vërteta do të duartrokiten. Shpirti i lig do të vendoset në zemrat e të gënjyerve dhe shumë shpirtra do të jenë të humbur. Ata nuk do të jenë në gjëndje të paraqiten para Birit tim dhe ta deklarojnë veten të jenë të plotë, sepse ata refuzojnë ta pranojnë të Vërtetën e dhënë atyre përmes Mëshirës së Zotit.

Do të deklarohet së shpejti se Zoti është I Mëshirshëm drejt të gjithë mëkatarëve, pavarësisht se çfarë ata bëjnë për ta fyer Atë. Kjo është e vërtetë, por kur ata e fyejnë Atë, duke paraqitur para Atij çdo paturpësi dhe herezi dhe pastaj të deklarojnë se këto janë të pranueshme për Zotin, Ai do të largohet prej tyre me indinjatë.

Njeriu do të jetë kaq i mbushur me dëshirat e veta, për t’ju përshtatur jetës së tij mëkatare, sa ai do t’i paraqesi veprat e paligjshme si të dëshiruara në Sytë e Zotit. Kjo do të çoj në gënjeshtra. Dhe, kur ata të guxojnë t’i paraqesin ato para altarëve të Zotit, këta shpirtra do të flaken tutje. Nëse ju e lejoni veten të bini në gabim të rëndë, ju do t’i vini shpirtrat tuaj në rrezik të madh.

Unë kërkoj që ju t’i recitoni 10 Urdhërimet sa më shpesh të mundeni. Duke bërë kështu, ju do ta dini se çfarë kërkohet nga ju me qëllim që t’i shërbeni në të vërtetë Zotit.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: