Thursday, 26 May 2016

Lutja e Kryqëzatës (12): Lutje për të shmangur mëkatin e krenarisë

E Shtunë, 3 Dhjetor 2011, në 19:40
Bija ime, Unë kam nevojë për lutjet e të gjithë besimtarëve në mënyrë që ata të mund të shpëtojnë shpirtrat e të ligjve.
Shumë prej tyre janë kaq shumë të mbushur me krenari për shkak të njohurisë së tyre të vet-shpallur të mësimeve të Mia saqë mungesa e tyre e përulësisë më shkakton dhimbje. Ata duhet të luten për hiret që ata të bëhen të vegjël përsëri dhe të kenë besim tek Unë. Kërkoju atyre që të recitojnë këtë lutje:
“O Jezusi im, më ndihmo ta shmang mëkatin e krenarisë kur unë flas në Emrin Tënd.
Më fal, nëse ndonjëherë e nënvlerësoj dikë në Emrin Tënd të Shenjtë.
Më ndihmo të dëgjoj, Jezus, kur Zëri Yt flitet dhe më mbush me Shpirtin Tënd të Shenjtë, që ta dalloj qartë të Vërtetën e Fjalës Tënde kur Ti i bën thirrje njerëzimit.
Amen.”