Monday, 11 February 2013

Nëna e Zotit: “Shumë do të jenë të vetmuar në kërkimet e tyre për të formuar grupe lutjesh”


E Martë, 5 Shkurt 2013, ora 19:45

Bijtë e mi, ju duhet të kërkoni të ngushëlloni njëri tjetrin, ndërsa mblidheni në çdo cep të tokës, për të formuar Ushtrinë e Mbetur të Birit Tim.

Shumë do të jenë të vetmuar në kërkimet e tyre për të formuar grupet e lutjes dhe mund të ndjehen herë pas here, se është e kotë. Për çdo Grup Lutje të ngritur, për të thënë Fushatat e Lutjes, një Hir i veçantë do t’ju jepet nga Biri im i shtrenjtë.

Ai është i pranishëm në çdo grup dhe Ai do t'ju bëj të vetëdijshëm për këtë. Ju do ta ndjeni Dashurinë e Tij dhe pastaj ju do të dëshmoni frytet, ndërsa ato do të hidhen dhe do të përhapet Fjala e Tij Më e Shenjtë.

Fëmijë, ju jeni të bekuar që po ju jepet Dhurata e përulësisë, sepse vetëm ata prej jush që e pranojnë Fjalën e Birit tim, pa asnjë dyshim, do të krijojnë shumë konvetime me anë të Grupeve tuaja të Lutjes.

Shpirti I Shenjtë tani po lëviz shpejt mes jush, fëmijë të dashur, dhe më sjell mua kaq shumë gëzim kur shikoj se sa shumë Ai e ngre shpirtin tuaj.

Ju duhet të qëndroni të bashkuar, bijtë e mi, sepse Biri im ka nevojë për dashurinë dhe përkushtimin tuaj, që Ai të mund të shpëtoj njerëzimin. 

Megjithatë, ju do të bëheni një shënjestër për të ligun që do të ngrerë çdo demon nën urdhrat e tij për të infiltruar tek ju dhe për të shkaktuar përçarje. Dallojini këto përpjekje, për çfarë janë dhe besoni plotësisht tek Biri im. Më thërrisni mua, Nënën tuaj të dashur, për t'i mbajtur Grupet tuaja të Fushatës së Lutjes të bashkuar.

Fushata e Lutjes (97) Për të bashkuar Grupet e Fushatës së Lutjes

 “O Nëna e dashur e Shpëtimit, unë të lutem të bashkosh, përmes lutjeve të tua, të gjithë Ushtrinë e Mbetur të Zotit, në mbarë botën.

Mbuloi të gjitha Grupet e Fushatës së Lutjes me Hirin e Shpëtimit, që hidhet mbi ne, përmes Mëshirës së Birit tënd, Jesu Krisht.

Dërgoi ëngjëjt e tu të mbulojnë secilin nga ne, dhe sidomos, ata priftërinj që udhëheqin Grupet e Fushatës së Lutjes.

Na ndihmo t'i shmangim shpërqëndrimet, të cilat shkaktojnë përçarje mes nesh, dhe na mbro me dhuratën tënde të mburojës, që ne të bëhemi të paprekshëm ndaj sulmeve që na duhet të durojmë prej dashurisë sonë për Jesu Krishtin, në këtë Mision të Shenjtë për të shpëtuar shpirtrat. Amen”

Shkoni në paqe, fëmijët e mi të dashur, dhe dijeni se Ushtria e Mbetur e Zotit, përmes Hirit të Birit tim, do ta ndihmoj Atë në shpëtimin e biljona shpirtrave.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: