Friday, 1 February 2013

Jesusi: “Unë do të lehtësoj shumë nga vuajtja e parashikuar, përmes fuqisë së Grupeve të Mia të Fushatës së Lutjes”


E Premte, 25 Janar 2013, ora 20:00

Bija Ime e dashur, Unë dëshiroj t'i udhëzoj Grupet e Mia të Fushatës së Lutjes të jenë vigjëlentë kur të ngrihen në vëndet e tyre. Ata duhet të mbajnë pranë vetes Ujë të Bekuar, të kenë të pranishëm një Kryq me Mua në të dhe të thonë këtë Fushatë Lutje të veçantë për të Bekuar dhe Mbrojtur Grupin tuaj të Lutjes.

Fushata e Lutjes (96) Për të Bekuar dhe Mbrojtur Grupin Tonë të Fushatës së Lutjes

 “O Jesusi im më i dashur, të lutem na beko dhe na mbro ne, Grupin Tënd të Fushatës së Lutjes, që ne të bëhemi të paprekshëm ndaj sulmeve të liga të djallit dhe të çdo shpirti tjetër djallëzor, që mund të na torturoj në në këtë Mision të Shenjtë për të shpëtuar shpirtrat.

Le të mbetemi besnik dhe të fortë ndërsa vazhdojmë ta ruajmë Emrin Tënd të Shenjtë para botës dhe kurrë të mos lëkundemi në përpjekjet tona për të përhapur të Vërtetën e Fjalës Tënde të Shenjtë.
Amen.”

Ju lutem ta thoni këtë lutje para dhe  pas çdo takimi për lutje.

Unë duhet gjithashtu tu udhëzoj ju, dishepujt e Mi të dashur, të garantoni që çdo takim të ketë lutjen për bazë. Unë nuk dëshiroj që ju të mendoni negativisht apo të krijoni frikë me jush, sepse gjithçka që Unë sjell është Dashuri dhe Mëshirë.  

Mesazhet e Mia janë plot me shpresë dhe Unë do të lehtësoj shumë nga vuajta e parashikuar, përmes fuqisë së Grupeve të Mia të Fushatës së Lutjes. Qëllimi i këtij Misioni është të shpëtojnë njerëzit. Kurrë nuk ka qënë për ndonjë gjë tjetër. Mesazhet e Mia ju janë dhënë për t'ju informuar ju, për t'ju paralajmëruar për rreziqet, të cilat ndikojnë tek besimi juaj si dhe për t'ju pregatitur për Parajsën Time të Re.

Shkoni në Paqe. Unë do të mbuloj secilin nga Grupet e tilla të Fushatës së Lutjes me Bollëkun e Hireve te Mia, përfshi edhe Hirin e Mprehtësisë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: