Friday, 21 December 2012

Jesusi: “Satani do të lidhet gjatë Mbretërimit Tim dhe nuk do të mashtroj më fëmijët e Zotit”

E Mërkurë, 19 Dhjetor 2012, ora 12:30

Bija Ime e dashur, bota duhet ta dijë se Epoka e Paqes do të jetë pika kulminante e Premtimit Tim, ku Unë do të Mbretëroj mbi Qiellin e Ri dhe Tokën e Re. Ky do të jetë një Mbretërim Shpirtëror dhe Kisha Ime, Jerusalemi I Ri, do të jetë në paqe dhe Fjala Ime do të dëgjohet mes të gjitha kombeve.

Satani do të lidhet gjatë Mbretërimit Tim dhe nuk do të mashtroj më fëmijët e Zotit. Ky Mbretërim, nuk do të jetë simbolik, por ku Pema e Jetës do të frymëzoj Dashuri dhe Paqe që të gjithë ata që janë të bekuar të shijojnë Parajsën Time të Re, nuk do të pësojnë vdekje edhe kur Satani të jetë çliruar, për një kohë të shkurtër, në fund të kësaj periudhe.

Plani Im është sipas Vullnetit të Atit Tim dhe asnjë njeri nuk ka të drejtë të mohoj Vullnetin e Zotit.

Mos bëni asnjë ganim, ju duhet ta pranoni Fjalën e Zotit që përmbahet në Librin e Atit Tim, sepse nëse nuk e bëni, ju do të mashtroheni ashtu si profecitë i janë dhënë njerëzimit që nga fillimi i kohës.

Ndiqni vetëm Udhën Time. Pranojini Premtimet e Mia. Mos kini asnjë dyshim mbi Mua, sepse ju do të më fyeni Mua. Ju, ose më pranoni Mua si Shpëtimtarin tuaj dhe të besoni tek Unë plotësisht, ose aspak.

Fjala Ime është e Vërteta. E Vërteta, kur tër pranohet nga çdo shpirt i gjallë, do të jetë çelësi drejt lirisë dhe drejt Portave të Parajsës Sime të Re.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/satan-will-be-bound-during-my-reign-and-will-no-longer-deceive-gods-children-2/