Saturday, 2 March 2013

Jesusi: “Gabimi më i madh që mund të bëni është të mendoni se vetëm mëkatarët e ngurtë hidhen në zjarret e Ferrit”


E Dielë, 24 Shkurt 2013, ora 22:00

Bija Ime e dashur, kur bota të përjetoj Paralajmërimin do të ndahet në dy pjesë.

Pjesa e parë do të përfshij ata që e kanë pranuar Rrëfimin, dhe shpirtrat e të cilëve janë mbushur me Shpirtin e Shenjtë. Që nga ajo ditë, konvertimi i tyre do të përfundoj, dhe për shkak të kësaj, ata do të vuajnë nga duart e atyre që e refuzojnë Dorën Time të Mëshirës.  

Pjesa e dytë do të përbëhet nga ata shpirtrat e ngurtë, besnikëria e të cilëve është ndaj bishës dhe që i kanë premtuar zemrat dhe shpirtrat e tyre Satanit, qëllimisht dhe me njohuri të plotë se çfarë po bëjnë. Sepse ata besojnë në të ashtu-quajturën parajsë që ai ju ka premtuar atyre, e cila sigurisht që nuk egziston. Fati i tyre është vuajtja e përjetshme në zjarret e Ferrit.

Gjithashtu janë ata shpirtra që nuk besojnë në Zot apo Mua, Shpëtimtarin e tyre, Jesu Krishtin. Mëshira Ime nuk do të pranohet nga shumë prej tyre. Ata nuk kujdesen për gjëndjen e shpirtrave të tyre, sepse ata besojnë se kjo nuk ka rëndësi. Këta janë ateistët – shumë prej të cilëve janë njerëz të mirë në shpirt, por që besojnë se ata e kontrollojnë vetë jetën e tyre dhe se ndjekja e kënaqësive të botës do t'i ruaj ata në këtë jetë; se kjo do të jetë e mjaftueshme për t'ju sjellë atyre paqe dhe kënaqësi, që sigurisht nuk mund të jetë e vërtetë, sepse do të jetë e pamundur deri sa mëkati të shkatërrohet.

Kokfortësia e tyre do të thotë se, nëse ata nuk ndryshojnë dhe të më pranojnë Mua, Jesu Krishtin, ata nuk mund të shkojnë tek Ati Im. Atyre nuk mund t’ju jepet e drejta për në Parajsën që Ai ka krijuar për të gjithë fëmijët e Tij.

Gabimi më i madh që ju mund të bëni është të mendoni se vetëm shpirtrat e ngurtë hidhen në zjarret e Ferrit. Për fat të keq të gjithë ata që e refuzojnë Zotin, nuk mund të jenë pranë Zotit, dhe as nuk mund të detyrohen ta pranojnë Atë. Vullneti i tyre i lirë është Dhurata e madhe e dhënë atyre nga Zoti. Ajo nuk mund t'ju hiqet atyre nga asnjë lloj force. Do të jetë sipas vullnetit të tyre të lirë, ajo që do të vendosi fatin e tyre. Ata ose do të zgjedhin Dorën Time dhe të hyjnë në Parajsë, ose do të pranojnë gënjeshtrat e mbjella në mëndjet e tyre nga Satani, i cili do të vjedhi fatin e tyre.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: